قزاقستان و تقویت امنیت انرژی

کارکنان‭ ‬یونیپاث

قزاقستان‭ ‬با‭ ‬میزبانی‭ ‬از‭ ‬World Expo 2017‭ ‬تکنالوژی‭ ‬سبز‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬برای‭ ‬امنیت‭ ‬انرژی‭ ‬خود‭ ‬ضروری‭ ‬می‌داند،‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬گذاشت‭. ‬‮«‬انرژی‭ ‬آینده‮»‬‭ ‬موضوع‭ ‬این‭ ‬نمایشگاه‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬115‭ ‬کشور،‭ ‬22‭ ‬سازمان‭ ‬بین‌المللی‭ ‬و‭ ‬کمپنی‌های‭ ‬خصوصی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬جون‭ ‬تا‭ ‬سپتامبر‭ ‬2017‭ ‬دور‭ ‬هم‭ ‬آورد‭.‬

هدف‭ ‬این‭ ‬نمایشگاه‭ ‬با‭ ‬حدود‭ ‬100‭ ‬صالون‭ ‬و‭ ‬غرفه‭ ‬فرهنگی،‭ ‬زمینه‌سازی‭ ‬برای‭ ‬بحث‭ ‬و‭ ‬گفتگوی‭ ‬جهانی‭ ‬درباره‭ ‬تکنالوژی‭ ‬سبز‭ ‬بود‭. ‬غیرت‭ ‬عبدالرحمانوف،‭ ‬وزیر‭ ‬خارجه‭ ‬قزاقستان،‭ ‬در‭ ‬مجله‭ ‬آنلاین‭ ‬‮«‬دیپلمات‮»‬‭ ‬نوشته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬قزاقستان‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬بهره‌مندی‭ ‬از‭ ‬ثروت‭ ‬نفتی‭ ‬هنگفت،‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬متعهد‭ ‬به‭ ‬کاهش‭ ‬وابستگی‭ ‬به‭ ‬سوخت‌های‭ ‬فسیلی‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

عبدالرحمانوف‭ ‬نوشته‭ ‬است‭: ‬‮«‬انرژی‭ ‬تجدیدپذیر‭ ‬هسته‭ ‬راهکار‭ ‬معضل‭ ‬تقویت‭ ‬انکشاف‭ ‬اقتصادی،‭ ‬ایجاد‭ ‬وظیفه‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬استندردهای‭ ‬زندگی‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬زمین‭ ‬برای‭ ‬نسلهای‭ ‬آینده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬معضلی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬قزاقستان‭ ‬قصد‭ ‬داریم‭ ‬مستقیماً‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬ورود‭ ‬کنیم‭.‬‮»‬

عبدالرحمانوف‭ ‬اظهار‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نورسلطان‭ ‬نظربایف،‭ ‬رئیس‌جمهوری‭ ‬قزاقستان،‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬دارد‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬2050‭ ‬نیمی‭ ‬از‭ ‬نیاز‭ ‬انرژی‭ ‬داخلی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬منابع‭ ‬تجدیدپذیر‭ ‬تامین‭ ‬کند‭. ‬عبدالرحمانوف‭ ‬نوشته‭ ‬است‭: ‬‮«‬این‭ ‬هدف‭ ‬بلندپروازانه‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬بر‭ ‬عزم‭ ‬ما‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬اقتصاد‭ ‬صنف‭ ‬جهانی‭ ‬تاکید‭ ‬دارد‭. ‬این‭ ‬عزم‭ ‬پتانسیل‭ ‬فوق‌العاده‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬برای‭ ‬مهار‭ ‬کردن‭ ‬منابع‭ ‬تجدیدناپذیر‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭.‬‮»‬

ذریعه‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تغییرات‭ ‬جوی‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬تکنالوژی‭ ‬پیشرفته‭ ‬می‌توان‭ ‬دمای‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬و‭ ‬تابستان‌های‭ ‬گرم،‭ ‬دوران‭ ‬طولانی‭ ‬خشکسالی‭ ‬و‭ ‬سیل‭ ‬شدید‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬زیستگاه‭ ‬انسان‌ها‭ ‬را‭ ‬تهدید‭ ‬می‌کند،‭ ‬مهار‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬را‭ ‬ژورنالیستی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬‮«‬رنه‭ ‬زو‮»‬‭ ‬در‭ ‬Geopolitical Monitor‭ ‬نوشته‭ ‬است‭.‬

زو‭ ‬نوشته‭ ‬است‭: ‬‮«‬تغییرات‭ ‬اقلیمی‭ ‬معضل‭ ‬امنیتی‭ ‬غیرسنتی‭ ‬و‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬قلمرو‭ ‬قدرت‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬است‭. ‬تمرکز‭ ‬سنتی‭ ‬بالای‭ ‬عقیده‭ ‬امنیت‭ ‬سخت‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬نامرتبط‌تر‭ ‬می‌شود‭ ‬چون‭ ‬امنیت‭ ‬انسان،‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬معیشت‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬پایدار‭ ‬نقش‭ ‬اساسی‭ ‬یافته‌اند‭.‬‮»‬

محل‭ ‬نمایشگاه‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ -‬ساختمان‭ ‬نمادین‭ ‬و‭ ‬کروی‭ ‬شکل‭ ‬نور‭ ‬عالم‭- ‬منحیث‭ ‬مرکز‭ ‬تحقیق‭ ‬و‭ ‬نوآوری‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت‭.‬

World Expo‭ ‬پیشین‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2015‭ ‬به‭ ‬میزبانی‭ ‬میلان،‭ ‬ایتالیا،‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭. ‬نمایشگاه‭ ‬سال‭ ‬2020‭ ‬در‭ ‬دوبی،‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی،‭ ‬برگزار‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬