یک رهبر در امنیت سایبر منطقه ایی: داکتر شریف هاشم

حفاظت‭ ‬از‭ ‬سرحدات‭ ‬ملی‭ ‬از‭ ‬پوسته‭ ‬های‭ ‬تالاشی‭ ‬سرحدی‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬های‭ ‬هوایی،‭ ‬بنادر‭ ‬و‭ ‬گذرگاه‭ ‬های‭ ‬زمینی‭ ‬فراتر‭ ‬میرود‭. ‬اگرچه‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬قوماندانان‭ ‬نظامی‭ ‬باید‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬تشکیل‭ ‬خط‭ ‬دفاعی‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سربازان‭ ‬و‭ ‬تانک‭ ‬ها‭ ‬تمرکز‭ ‬کنند،‭ ‬اما‭ ‬افراد‭ ‬مسئول‭ ‬امنیت‭ ‬سایبر‭ ‬باید‭ ‬بر‭ ‬جلوگیری‭ ‬و‭ ‬بستن‭ ‬حفره‭ ‬های‭ ‬امنیتی‭ ‬الکترونیکی‭ ‬جهت‭ ‬متوقف‭ ‬کردن‭ ‬گروپ‭ ‬های‭ ‬جرایم‭ ‬سازمان‭ ‬یافته‭ ‬برای‭ ‬انجام‭ ‬ترور‭ ‬و‭ ‬اخلال‭ ‬در‭ ‬امنیت‭ ‬فضای‭ ‬سایبر‭ ‬تمرکز‭ ‬نمایند‭. ‬

از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬ملتها‭ ‬برای‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬به‭ ‬شهروندان‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬برقرار‭ ‬کردن‭ ‬تماس‭ ‬الکترونیکی‭ ‬بین‭ ‬سازمان‭ ‬های‭ ‬دولتی‭ ‬به‭ ‬انترنیت‭ ‬وابسته‭ ‬هستند،‭ ‬این‭ ‬جبهه‭ ‬جدید‭ ‬نیازمند‭ ‬تخصص‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬رهبران‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬غیرنظامی‭ ‬است‭. ‬شک‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬مأموریت‭ ‬امنیت‭ ‬سایبر‭ ‬طاقت‭ ‬فرسا‭ ‬است‭ ‬زیرا‭ ‬به‭ ‬تخصص‭ ‬و‭ ‬هوشیاری‭ ‬برای‭ ‬شناسایی‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬نقض‭ ‬امنیت‭ ‬نیاز‭ ‬دارد‭. ‬درست‭ ‬همانطور‭ ‬که‭ ‬نام‭ ‬قوماندانان‭ ‬نظامی‭ ‬که‭ ‬مردان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬پیروزی‭ ‬رهنمون‭ ‬شده‭ ‬اند‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬شناخته‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬رهبران‭ ‬نمونه‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬امنیت‭ ‬سایبر‭ ‬نیز‭ ‬نام‭ ‬آور‭ ‬هستند‭. ‬داکتر‭ ‬شریف‭ ‬هاشم،‭ ‬معاون‭ ‬ریاست‭ ‬امنیت‭ ‬سایبر‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬تنظیم‭ ‬مقررات‭ ‬مخابرات‭ ‬ملی‭ ‬مصر‭ (‬NTRA‭) ‬یکی‭ ‬از‭ ‬رهبران‭ ‬موفق‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سرحدات‭ ‬سایبر‭ ‬کشورش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬حملات‭ ‬مخرب‭ ‬محافظت‭ ‬میکند‭. ‬

پس‭ ‬از‭ ‬تأسیس‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬امنیت‭ ‬سایبر‭ ‬مصر‭ ‬در‭ ‬دسمبر‭ ‬2014‭ ‬،‭ ‬داکتر‭ ‬هاشم‭ ‬برای‭ ‬عضویت‭ ‬در‭ ‬کمیته‭ ‬24‭ ‬نفری‭ ‬آن‭ ‬فراخوانده‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬هدفش‭ ‬ایجاد‭ ‬یک‭ ‬استراتیژی‭ ‬ملی‭ ‬برای‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬زیربناها‭ ‬و‭ ‬شبکه‭ ‬های‭ ‬سازمانهای‭ ‬دولتی‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬حملات‭ ‬سایبر‭ ‬بود‭. ‬

سوابق‭ ‬مسلکی‭ ‬او‭ ‬سرشار‭ ‬از‭ ‬موفقیت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬خلص‭ ‬سوانح‭ ‬کاری‭ ‬او‭ ‬میراث‭ ‬مرد‭ ‬زحمت‭ ‬کش‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬میدهد‭ ‬که‭ ‬سمتهای‭ ‬حساس‭ ‬زیاد‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬عهده‭ ‬دار‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬2004‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬2013،‭ ‬معاون‭ ‬اجراییوی‭ ‬سازمان‭ ‬انکشاف‭ ‬صنعت‭ ‬تکنالوژی‭ ‬معلوماتی‭ ‬بود‭. ‬کار‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬ایجاد‭ ‬اداره‭ ‬تصدیق‭ ‬دیجیتلی‭ ‬روت‭ ‬برای‭ ‬امضای‭ ‬الکترونیکی‭ ‬مصر‭ ‬و‭ ‬دفتر‭ ‬حقوق‭ ‬مالکیت‭ ‬معنوی‭ ‬نرم‭ ‬افزار‭ ‬حیاتی‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬همچنین‭ ‬توانست‭ ‬همکاری‭ ‬بین‭ ‬شرکت‭ ‬های‭ ‬تکنالوژی‭ ‬معلوماتی‭ ‬و‭ ‬ارتباطات‭ ‬با‭ ‬مؤسسات‭ ‬تحقیق‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬را‭ ‬تسهیل‭ ‬کند‭.‬

داکتر‭ ‬هاشم‭ ‬همچنین‭ ‬مسئول‭ ‬تنظیم‭ ‬یک‭ ‬چارچوب‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬اندازی‭ ‬تیم‭ ‬واکنش‭ ‬اضطراری‭ ‬کمپیوتر‭ ‬مصر‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬تنظیم‭ ‬مقررات‭ ‬مخابرات‭ ‬ملی‭ ‬مصر‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬از‭ ‬سمت‭ ‬استادی‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬پوهنتون‭ ‬قاهره‭ ‬رخصتی‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬

مسیر‭ ‬علمی‭ ‬او‭ ‬با‭ ‬اخذ‭ ‬دیپلوم‭ ‬لسانس‭ ‬در‭ ‬رشته‭ ‬ارتباطات‭ ‬و‭ ‬انجنیری‭ ‬الکترونیک‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬رشته‭ ‬ریاضیات‭ ‬انجنیری‭ ‬از‭ ‬پوهنتون‭ ‬قاهره‭ ‬ماستری‭ ‬دریافت‭ ‬نمود‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1993‭ ‬دوکتورا‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬رشته‭ ‬انجنیری‭ ‬صنایع‭ ‬از‭ ‬پوهنتون‭ ‬پوردو‭ ‬در‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬دریافت‭ ‬کرد‭. ‬داکتر‭ ‬هاشم‭ ‬همچنین‭ ‬دوره‭ ‬مدیریت‭ ‬ارشد‭ ‬اجراییوی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬فاکولته‭ ‬تجارت‭ ‬هاروارد‭ ‬به‭ ‬پایان‭ ‬رسانید‭. ‬

داکتر‭ ‬هاشم‭ ‬تیم‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬تنظیم‭ ‬مقررات‭ ‬مخابرات‭ ‬ملی‭ ‬مصر‭ ‬با‭ ‬انتخاب‭ ‬متخصصین‭ ‬و‭ ‬افراد‭ ‬بااستعداد‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬امنیت‭ ‬سایبر‭ ‬برای‭ ‬توقف‭ ‬تلاش‭ ‬های‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬تضعیف‭ ‬امنیت‭ ‬سایبر‭ ‬مصر‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬پدید‭ ‬آوردن‭ ‬ثبات‭ ‬ایجاد‭ ‬کرد‭. ‬شهرت‭ ‬و‭ ‬تجربه‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬روابط‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬مثبت‭ ‬با‭ ‬دیگر‭ ‬رهبران‭ ‬امنیت‭ ‬سایبر‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬جهان‭ ‬انجامید‭. ‬

داکتر‭ ‬هاشم‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬تلویزیون‭ ‬مصر‭ ‬گفت‭: “‬هکرهای‭ ‬الکترونیکی‭ ‬سابقه‭ ‬خاص‭ ‬نداشته‭ ‬و‭ ‬اهداف‭ ‬مختلف‭ ‬دارند‭. ‬به‭ ‬مثال‭ ‬در‭ ‬کانادا‭ ‬یک‭ ‬کودک‭ ‬12‭ ‬ساله‭ ‬توانست‭ ‬ویب‭ ‬سایت‭ ‬وزیر‭ ‬داخله‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬انگیزه‭ ‬کنجکاوی‭ ‬هک‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬قصد‭ ‬آسیب‭ ‬رساندن‭ ‬نداشت‭. ‬اما‭ ‬گروپ‭ ‬های‭ ‬جرایم‭ ‬سازمان‭ ‬یافته‭ ‬زیاد‭ ‬هم‭ ‬وجود‭ ‬دارند،‭ ‬مثل‭ ‬کسان‭ ‬که‭ ‬تلاش‭ ‬میکنند‭ ‬بخش‭ ‬مالی‭ ‬مصر‭ ‬را‭ ‬هک‭ ‬کنند‭. ‬اینها‭ ‬مجرمین‭ ‬شناخته‭ ‬شده‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬هدف‭ ‬شان‭ ‬به‭ ‬سرقت‭ ‬بردن‭ ‬پول‭ ‬و‭ ‬معلومات‭ ‬شخصی‭ ‬است‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این،‭ ‬کشورهای‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬اردو‭ ‬الکترونیکی‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬هک‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬ابزار‭ ‬برای‭ ‬جاسوسی‭ ‬استفاده‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬موارد‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬حملات‭ ‬علیه‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬دست‭ ‬میزنند‭. ‬بنابراین،‭ ‬امنیت‭ ‬سایبر‭ ‬به‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬برمیگردد‭”. ‬

او‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: “‬هدف‭ ‬این‭ ‬مرکز،‭ ‬آموزش‭ ‬دادن‭ ‬خطرات‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬هک‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬مخصوصاً‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬های‭ ‬دولتی‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬همچنین‭ ‬مسئول‭ ‬تنظیم‭ ‬استراتیژی‭ ‬امنیت‭ ‬سایبر‭ ‬برای‭ ‬آماده‭ ‬سازی‭ ‬ملت‭ ‬جهت‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬هرگونه‭ ‬حمله‭ ‬سایبر‭ ‬است‭. ‬سازمان‭ ‬های‭ ‬دولتی‭ ‬باید‭ ‬ویب‭ ‬سایت‭ ‬ها‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬محافظت‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬هرگونه‭ ‬نقض‭ ‬امنیتی‭ ‬یا‭ ‬حمله‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مقامات‭ ‬راپور‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تحقیق‭ ‬و‭ ‬تحلیل‭ ‬ارزیابی‭ ‬آسیب‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬همکاری‭ ‬نمایند‭. ‬هیچ‭ ‬کس‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬بتواند‭ ‬مدعی‭ ‬شود‭ ‬100‭ ‬فیصد‭ ‬مورد‭ ‬محافظت‭ ‬است،‭ ‬مگر‭ ‬اینکه‭ ‬لین‭ ‬انترنیت‭ ‬را‭ ‬قطع‭ ‬کند‭. ‬بنابراین،‭ ‬اداره‭ ‬که‭ ‬قربانی‭ ‬حملات‭ ‬هکرها‭ ‬میشود‭ ‬باید‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬مقامات‭ ‬کمک‭ ‬بخواهد‭. ‬جای‭ ‬خجالت‭ ‬ندارد‭ ‬اگر‭ ‬شبکه‭ ‬تان‭ ‬هک‭ ‬شده‭ ‬باشد‭”.‬

یک‭ ‬سال‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬داکتر‭ ‬هاشم‭ ‬سمت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬تنظیم‭ ‬مقررات‭ ‬مخابرات‭ ‬ملی‭ ‬مصر‭ ‬عهده‭ ‬دار‭ ‬شد،‭ ‬وزیر‭ ‬مخابرات‭ ‬و‭ ‬تکنالوژی‭ ‬معلوماتی‭ ‬مصر‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬مصر‭ ‬از‭ ‬تمام‭ ‬کشورهای‭ ‬آفریقایی‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬آماده‭ ‬گی‭ ‬ملی‭ ‬فضای‭ ‬سایبر‭ ‬جلوتر‭ ‬است‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این،‭ ‬مصر‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬شاخص‭ ‬امنیت‭ ‬سایبر‭ ‬جهانی‭ ‬درجه‭ ‬27‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬193‭ ‬کشور‭ ‬کسب‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬درجه‭ ‬بندی‭ ‬توسط‭ ‬اتحادیه‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬مخابرات‭ ‬در‭ ‬دسمبر‭ ‬2014‭ ‬منتشر‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬لحاظ‭ ‬با‭ ‬دنمارک،‭ ‬فرانسه‭ ‬و‭ ‬اسپانیا‭ ‬همسطح‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬نقطه‭ ‬عطف‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مصر‭ ‬میتواند‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬افتخار‭ ‬کند‭.‬

منابع‭: ‬رویترز،‭ ‬المانیتور