استقبال قزاقستان از قایق های گزمه آذربایجان

کارکنان‭ ‬یونیپاث
به اساس‭ ‬راپور‭ ‬خبرگزاری‭ ‬Trend،‭ ‬آذربایجان‭ ‬برای‭ ‬اداره‭ ‬سرحدات‭ ‬قزاقستان‭ ‬قایق‭ ‬گزمه‭ ‬می‭ ‬سازد‭.‬
آرتور‭ ‬رسی‭ ‬زاده،‭ ‬نخست‭ ‬وزیر‭ ‬آذربایجان‭ ‬در‭ ‬فبروری‭ ‬2016‭ ‬با‭ ‬دگروال‭ ‬درخان‭ ‬آیتکالیویچ‭ ‬دیلمانوف،‭ ‬رئیس‭ ‬اداره‭ ‬سرحدات‭ ‬قزاقستان‭ ‬دیدار‭ ‬کرد‭.‬
در‭ ‬این‭ ‬دیدار‭ ‬لزوم‭ ‬تقویت‭ ‬همکاری،‭ ‬مخصوصا‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬مراقبت‭ ‬از‭ ‬سرحدات،‭ ‬مورد‭ ‬تاکید‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬های‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬مهاجرت‭ ‬غیرقانونی‭ ‬و‭ ‬قاچاق‭ ‬از‭ ‬دریای‭ ‬خزر‭ ‬بررسی‭ ‬شد‭. ‬تولیدکنندگان‭ ‬افغانی‭ ‬تریاک،‭ ‬کشورهای‭ ‬آسیای‭ ‬مرکزی‭ ‬را‭ ‬منحیث‭ ‬مسیر‭ ‬قاچاق‭ ‬انتخاب‭ ‬می‭ ‬کنند‭.‬
جلوگیری‭ ‬از‭ ‬انتقال‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬و‭ ‬مهاجرت‭ ‬غیرقانونی‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬منطقه‭ ‬مهم‭ ‬است‭. ‬
آذربایجان‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬ساختن‭ ‬قایق‭ ‬گزمه‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬هلی‭ ‬کوپترها‭ ‬و‭ ‬کشتی‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نوسازی‭ ‬کند‭.‬
منبع‭: ‬آژانس‭ ‬خبری‭ ‬ترند‭ ‬