صلحذریعه وطن پرستی

قزاقستان‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬اطمینان‭ ‬از‭ ‬امنیت‭ ‬خود،‭ ‬باید‭ ‬حس‭ ‬ملیت‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬کند

نوریم‭ ‬زولوپکاروویچ‭ ‬اواسپانوف،‭ ‬پوهنتون‭ ‬ملی‭ ‬دفاع،‭ ‬قزاقستان

تغییرات زیاد‭ ‬در‭ ‬سالهای‭ ‬اخیر،‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬مشکلات‭ ‬ذاتی‭ ‬پرورش‭ ‬نسل‭ ‬جدید،‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬ارزیابی‭ ‬مجدد‭ ‬تعلیم‭ ‬وطن‭ ‬پرستی‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬عموم‭ ‬مردم‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬تعالیم‭ ‬وطن‭ ‬پرستی‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬فعالیتهای‭ ‬جمهوری‭ ‬قزاقستان‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

این‭ ‬مسائل‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬همیشه‭ ‬اهمیت‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬سطح‭ ‬آگاهی‭ ‬شهروندان‭ ‬قزاقستان‭ ‬مربوط‭ ‬است،‭ ‬بلکه‭ ‬در‭ ‬فرهنگ،‭ ‬سیاست‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬پیشرفتهای‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬تکنالوژیکی‭ ‬آن‭ ‬نیز‭ ‬بازتاب‭ ‬دارد‭.‬

بر‭ ‬بنیاد‭ ‬دیکشنری‭ ‬ولادیمیر‭ ‬دال،‭ “‬وطن‭ ‬پرست،‭ ‬عاشق‭ ‬وطن‭ ‬خود،‭ ‬قهرمان‭ ‬شکوفایی‭ ‬آن،‭ ‬عاشق‭ ‬خاک‭ ‬بومی‭ ‬خود،‭ ‬متعهد‭ ‬به‭ ‬سرزمین‭ ‬پدری‭ ‬و‭ ‬افتخار‭ ‬کشور‭ ‬خود‭ ‬است‭”. ‬دایره‌المعارف‭ ‬شوروی،‭ “‬وطن‭ ‬پرستی‭” ‬را‭ ‬منحیث‭ “‬عشق‭ ‬به‭ ‬کشور‭” ‬تعریف‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬برداشتهای‭ ‬معاصرتر‭ ‬از‭ ‬وطن‭ ‬پرستی،‭ ‬آگاهی‭ ‬فرد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬احساسات‭ ‬وی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬محیط‭ ‬بومی،‭ ‬تربیت،‭ ‬تصورات‭ ‬دوران‭ ‬طفولیت‭ ‬و‭ ‬نوجوانی،‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬وی‭ ‬منحیث‭ ‬یک‭ ‬فرد‭ ‬پیوند‭ ‬میدهد‭.‬

اجازه‭ ‬بدهید‭ ‬تعاریف‭ ‬زیر‭ ‬را‭ ‬به‭ “‬وطن‭ ‬پرستی‭” ‬
و‭ “‬وطن‭ ‬پرست‭” ‬نسبت‭ ‬دهیم‭:‬

احترام‭ ‬قائل‭ ‬شدن‭ ‬برای‭ ‬محل‭ ‬تولد‭ ‬و‭ ‬اقامت‭ ‬دائمی؛‭ ‬عشق‭ ‬و‭ ‬دغدغه‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سرزمینی‭ ‬خاص؛‭ ‬احترام‭ ‬گذاشتن‭ ‬به‭ ‬سنتهای‭ ‬محلی؛‭ ‬و‭ ‬وفاداری‭ ‬تا‭ ‬آخر‭ ‬عمر‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬قلمرو‭.‬

احترام‭ ‬گذاشتن‭ ‬به‭ ‬نیاکان،‭ ‬عشق‭ ‬و‭ ‬مدارا‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬هموطنان‭ ‬خود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬قلمروی‭ ‬خاص‭ ‬زندگی‭ ‬میکنند،‭ ‬و‭ ‬میل‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬و‭ ‬بازداشتن‭ ‬آنها‭ ‬از‭ ‬اعمال‭ ‬بد‭. ‬معیار‭ ‬اصلی‭ ‬این‭ ‬احترام،‭ ‬خیرخواهی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬هموطنان‭ ‬است‭.‬

برداشتن‭ ‬قدم‭ ‬هایی‭ ‬مشخص‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬برای‭ ‬انکشاف‭ ‬کشور‭ ‬خود؛‭ ‬ارائه‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬هموطنان‭ ‬و‭ ‬همشهریان‭ (‬که‭ ‬از‭ ‬نظم،‭ ‬ترتیب‭ ‬و‭ ‬روابط‭ ‬روزافزون‭ ‬دوستانه‭ ‬با‭ ‬همسایگان‭ ‬در‭ ‬تعمیر،‭ ‬منزل،‭ ‬ساختمان،‭ ‬و‭ ‬مجتمع‭ ‬مسکونی‭ ‬شروع‭ ‬شده،‭ ‬تا‭ ‬رشد‭ ‬رضایتبخش‭ ‬شهر،‭ ‬ولسوالی،‭ ‬ولایت‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬سرزمين‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬می‭ ‬شود‭).‬

به‭ ‬این‭ ‬ترتیب،‭ ‬هرچه‭ ‬وطن‭ ‬پرست‭ ‬قلمروی‭ ‬وسیعتری‭ ‬را‭ ‬منحیث‭ ‬میهن‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگیرد‭ (‬یعنی‭ ‬تمام‭ ‬کشور‭ ‬خود‭)‬،‭ ‬عشق‭ ‬و‭ ‬دغدغه‭ ‬بیشتری‭ ‬را‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬هموطنانش‭ ‬ابراز‭ ‬میکند‭.‬

وطن‭ ‬پرست‭ ‬واقعی‭ ‬به‭ ‬وطن‭ ‬پرستان‭ ‬دیگر‭ ‬احترام‭ ‬میگذارد‭ ‬و‭ ‬تهدیدی‭ ‬برای‭ ‬آنها‭ ‬محسوب‭ ‬نمیشود‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬خود،‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬دیگر‭ ‬وطن‭ ‬پرستان‭ ‬با‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬میخواهند‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬آسیب‭ ‬برسانند‭ ‬به‭ ‬مبارزه‭ ‬میپردازد‭ – ‬شهروندان‭ ‬وطنفروش‭ ‬یا‭ ‬دارای‭ ‬درک‭ ‬وطن‭ ‬پرستانه‭ ‬کم‭ ‬یا‭ ‬ناقص،‭ ‬یا‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬کینه‭ ‬و‭ ‬کدورت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬هموطنان‭ ‬خود‭ ‬نشان‭ ‬میدهند،‭ ‬با‭ ‬هموطنان‭ ‬خود‭ ‬بدرفتاری‭ ‬میکنند‭ ‬و‭ ‬محیط‭ ‬را‭ ‬مسموم‭ ‬میسازند‭. ‬اعتیاد‭ ‬به‭ ‬الکل،‭ ‬اعتیاد‭ ‬به‭ ‬مواد‭ ‬مخدر،‭ ‬اهمیت‭ ‬ندادن‭ ‬به‭ ‬اردو،‭ ‬فساد‭ ‬و‭ ‬اختلاس‭ ‬وجوه‭ ‬عمومی،‭ ‬همگی‭ ‬نشانگر‭ ‬رفتارهای‭ ‬وطنفروشانه‭ ‬در‭ ‬قزاقستان‭ ‬است‭.‬

وطن‭ ‬پرستی‭ ‬حسی‭ ‬بسیار‭ ‬شخصی‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬عمق‭ ‬روح‭ (‬یا‭ ‬ضمیر‭ ‬ناخودآگاه‭) ‬جای‭ ‬دارد‭. ‬قضاوت‭ ‬کردن‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬وطن‭ ‬پرستی‭ ‬مردم‭ ‬تنها‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬اعمال‭ ‬آنها،‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬کلماتشان‭ ‬امکانپذیر‭ ‬است‭.‬

وطن‭ ‬پرست‭ ‬کسی‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬چنین‭ ‬بداند،‭ ‬بلکه‭ ‬کسی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دیگران‭ ‬چنین‭ ‬قضاوتی‭ ‬در‭ ‬موردش‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬بناً،‭ ‬تنها‭ ‬کسی‭ ‬را‭ ‬میتوان‭ ‬یک‭ ‬وطن‭ ‬پرست‭ ‬واقعی‭ ‬نامید‭ ‬که‭ ‬دائماً‭ ‬صحت‭ ‬جسمی‭ ‬و‭ ‬اخلاقی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بهبود‭ ‬میبخشد،‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬تربیت‭ ‬یافته،‭ ‬تحصیل‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬روشنفکر‭ ‬باشد،‭ ‬فامیلی‭ ‬عادی‭ ‬دارد،‭ ‬به‭ ‬اجدادش‭ ‬احترام‭ ‬میگذارد،‭ ‬فرزندانش‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬بهترین‭ ‬سنتها‭ ‬تربیت‭ ‬می‭ ‬کند،‭ ‬کسی‭ ‬که‭ ‬محیط‭ ‬زندگی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شکلی‭ ‬مناسب‭ ‬حفظ‭ ‬میکند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬دوام‭ ‬دار‭ ‬شیوه‭ ‬زندگی‭ ‬و‭ ‬رفتار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬کشورش‭ ‬بهبود‭ ‬میبخشد‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬رویدادهای‭ ‬عمومی‭ ‬یا‭ ‬سازمانهایی‭ ‬با‭ ‬جهتگیری‭ ‬وطن‭ ‬پرستانه‭ ‬اشتراک‭ ‬میکند،‭ ‬یعنی‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬وحدت‭ ‬هموطنان‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬بهبود‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬سرزمین‭ ‬مادری‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬تعداد‭ ‬هموطنان‭ ‬روشنفکرشان‭ ‬هستند‭.‬

استقلال‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬نمادی‭ ‬زنده‭ ‬از‭ ‬افتخار‭ ‬به‭ ‬وطن‭ ‬پرستی‭ ‬قزاقستان‭ ‬است‭. ‬داشتن‭ ‬درکی‭ ‬نیرومند‭ ‬و‭ ‬جدی‭ ‬از‭ ‬استقلال،‭ ‬بنیان‭ ‬مفکوره‭ ‬ملی‭ ‬قزاقستان‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬موجب‭ ‬متحد‭ ‬شدن‭ ‬مردم‭ ‬ما‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬میراثی‭ ‬گرانبها‭ ‬برای‭ ‬نسلهای‭ ‬بعدی‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬

وطن‭ ‬پرستی‭ ‬در‭ ‬خاک‭ ‬بیثمر‭ ‬رشد‭ ‬نمیکند‭. ‬ریشه‌های‭ ‬آن‭ ‬عمیقاً‭ ‬در‭ ‬شناخت‭ ‬تاریخ‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬درک‭ ‬و‭ ‬احترام‭ ‬قائل‭ ‬شدن‭ ‬برای‭ ‬فعالیتهای‭ ‬آن‭ ‬دسته‭ ‬از‭ ‬نسلهایی‭ ‬نهفته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کوشش‭ ‬هایشان‭ ‬موجب‭ ‬استقلال‭ ‬و‭ ‬موفقیت‭ ‬قزاقستان‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬وطن‭ ‬پرستی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬جمهوری‭ ‬قزاقستان‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬اصول‭ ‬اساسی‭ ‬کشور‭ ‬است‭.‬

ضروری‭ ‬است‭ ‬توجه‭ ‬خاص‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬نمادهای‭ ‬استقلال‭ ‬کشور‭ ‬معطوف‭ ‬شود‭. ‬ترویج‭ ‬وطن‭ ‬پرستی‭ ‬و‭ ‬احترام‭ ‬گذاشتن‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬محترم‭ ‬شمردن‭ ‬این‭ ‬نمادها‭ ‬آغاز‭ ‬میشود‭. ‬معنای‭ ‬نمادهای‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬مفهوم‭ ‬حاکمیت‭ ‬پیوسته‭ ‬و‭ ‬ادغام‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬نمادها‭ ‬ارزشها،‭ ‬اصول،‭ ‬اولویتها‭ ‬و‭ ‬سرنوشت‭ ‬تاریخی‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬انعکاس‭ ‬میدهند‭ ‬و‭ ‬اجزای‭ ‬جایگاه‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬هستند‭.‬

نمادهای‭ ‬حاکمیت‭ ‬قزاقستان‭ ‬نشانگر‭ ‬جهتگیری‭ ‬کلی‭ ‬آیدیالوژی‭ ‬کشوری‭ ‬مستقل،‭ ‬پیشرفت‭ ‬تاریخی،‭ ‬چوکات‭ ‬ذهنی‭ ‬و‭ ‬فلسفه‭ ‬آن‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬تجسم‭ ‬چندین‭ ‬قرن‭ ‬آرزوی‭ ‬مردم‭ ‬قزاق‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬چندقومیتی‭ ‬آن‭ ‬برای‭ ‬برخورداری‭ ‬از‭ ‬آزادی‭ ‬و‭ ‬مسیر‭ ‬مستقل‭ ‬انکشاف‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل،‭ ‬ترویج‭ ‬وسیع‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬صحیح‭ ‬دولت‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬موجب‭ ‬تشویق‭ ‬ایجاد‭ ‬خودآگاهی‭ ‬ملی‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬وطن‭ ‬پرستی،‭ ‬عشق‭ ‬به‭ ‬کشور،‭ ‬کوشش‭ ‬برای‭ ‬خدمت‭ ‬به‭ ‬منافع‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬تمایل‭ ‬به‭ ‬برپاخاستن‭ ‬برای‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬

عوامل‭ ‬ضروری‭ ‬برای‭ ‬انکشاف‭ ‬وطن‭ ‬پرستی‭ ‬
در‭ ‬قزاقستان‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭:‬

اولا،‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬وطن‭ ‬پرستی‭ ‬را‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬تخریب،‭ ‬بلکه‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬آفرینش‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬افراد‭ ‬صاحب‭ ‬قدرت‭ ‬معطوف‭ ‬کنیم‭. ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬نخبگان‭ ‬حاکم‭ ‬جدید،‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬انرژی‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬مشارکت‭ ‬نسل‭ ‬جوان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بپذیریم‭. ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬میرسند‭ ‬باید‭ ‬حس‭ ‬وطن‭ ‬پرستی‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬ما‭ ‬خواهان‭ ‬وطن‭ ‬پرستی‭ ‬از‭ ‬نوعی‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬ناسیونالیستی‭ ‬یا‭ ‬تهدیدکننده‭ ‬نباشد،‭ ‬بلکه‭ ‬دموکراتیک‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬عشق‭ ‬واقعی‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬آن‭ ‬استوار‭ ‬باشد‭.‬

دوم،‭ ‬گسترش‭ ‬وطن‭ ‬پرستی‭ ‬مسئله‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬متحد‭ ‬نباشیم‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬نتوانیم‭ ‬مسئولیت‭ ‬سرنوشت‭ ‬جمهوری‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بپذیریم،‭ ‬به‭ ‬نتایجی‭ ‬معنی‌دار‭ ‬دست‭ ‬نخواهیم‭ ‬یافت‭. ‬تربیت‭ ‬مدنی‭ ‬و‭ ‬وطن‭ ‬پرستانه‭ ‬شامل‭ ‬انتشار‭ ‬نمادهای‭ ‬کشور،‭ ‬احترام‭ ‬گذاشتن‭ ‬به‭ ‬اردو،‭ ‬اجرای‭ ‬قانون‭ ‬و‭ ‬سازمانهای‭ ‬حکومتی‭ ‬است‭.‬

همچنین‭ ‬شامل‭ ‬مسئله‭ ‬تعلیم‭ ‬جوانان‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬قانون‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬اطمینان‭ ‬حاصل‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬و‭ ‬وظایف‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬پیشگیری‭ ‬از‭ ‬جرایم‭ ‬و‭ ‬ترویج‭ ‬سبک‭ ‬زندگی‭ ‬سالم‭ ‬آگاه‭ ‬باشند‭. ‬ما‭ ‬باید‭ ‬نسل‭ ‬جوان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬آثار‭ ‬تاریخی‭ ‬آشنا‭ ‬کنیم،‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬کمک‭ ‬نماییم‭ ‬محل‭ ‬جنگهای‭ ‬گذشته‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬اجداد‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬ژونگارها‭ ‬جنگیدند‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬استقلال‭ ‬خود‭ ‬مقاومت‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬ملی‭ “‬آلش‭” ‬تشکیل‭ ‬شد‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬چشمهای‭ ‬خود‭ ‬ببینند‭. ‬این‭ ‬امر‭ ‬میتواند‭ ‬حس‭ ‬افتخار‭ ‬به‭ ‬اجداد،‭ ‬قهرمانان‭ ‬مشهور،‭ ‬شاعران‭ ‬و‭ ‬دولتمردان‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬کند‭.‬

سوم،‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬نتایجی‭ ‬معنی‌دار‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آوریم‭. ‬وطن‭ ‬پرستی‭ ‬با‭ ‬عشق‭ ‬به‭ ‬فامیل‭ ‬و‭ ‬میهن‭ ‬آغاز‭ ‬میشود‭. ‬ضرور‭ ‬است‭ ‬همه‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬زمینه‌ای‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬میکنند‭ ‬مفید‭ ‬باشند‭. ‬متعلمین‭ ‬باید‭ ‬خوب‭ ‬درس‭ ‬بخوانند؛‭ ‬دانشجویان‭ ‬پوهنتون‭ ‬باید‭ ‬اصول‭ ‬علمی‭ ‬را‭ ‬یاد‭ ‬بگیرند‭. ‬شخصیتهای‭ ‬عمومی،‭ ‬کارمندان‭ ‬دولتی،‭ ‬عساکر،‭ ‬اهالی‭ ‬فرهنگ،‭ ‬صاحبان‭ ‬تشبث‭ – ‬هرکدام‭ ‬باید‭ ‬قوای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬هدایت‭ ‬کنند‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬شکوفا‭ ‬سازند‭.‬

شهروندان‭ ‬جوان‭ ‬قزاقستان‭ ‬باید‭ ‬تحصیل‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نوآوری‭ ‬جهانی‭ ‬استقبال‭ ‬نمایند،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬عین‭ ‬حال‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬ریشه‌ها،‭ ‬سنتها‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬چیزهای‭ ‬عالی‭ ‬که‭ ‬موجب‭ ‬تمایز‭ ‬باشندگان‭ ‬کشورشان‭ ‬میشود‭ ‬نیز‭ ‬توجه‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬جوانان‭ ‬باید‭ ‬حامی‭ ‬فرهنگ‭ ‬بومی‭ ‬خود‭ ‬باشند؛‭ ‬آنها‭ ‬باید‭ ‬این‭ ‬فرهنگ‭ ‬را‭ ‬تحسین‭ ‬کنند،‭ ‬و‭ ‬هرگز‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬نادیده‭ ‬نگیرند‭. ‬آینده‭ ‬جامعه‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬جوانان‭ ‬است‭. ‬آنها‭ ‬سازندگان‭ ‬آینده‭ ‬ملت‭ ‬ما‭ ‬هستند‭. ‬به‭ ‬این‭ ‬ترتیب‭ ‬اطمینان‭ ‬حاصل‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬جوانان‭ ‬امروز‭ ‬جایی‭ ‬برای‭ ‬ناسیونالیسم،‭ ‬پوچ‭ ‬گرایی‭ ‬اجتماعی،‭ ‬نشئگی،‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬یا‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬مهمتر،‭ ‬بیتفاوتی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬جامعه‭ ‬قزاقستان‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭.‬

زمانی‭ ‬که‭ ‬فردی‭ ‬عمیقاً‭ ‬جدایی‭ ‬ناپذیری‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬طبیعت،‭ ‬تاریخ،‭ ‬فرهنگ،‭ ‬زبان‭ ‬مادری،‭ ‬قلمرو،‭ ‬اقلیم،‭ ‬و‭ ‬شیوه‭ ‬زندگی‭ ‬آن‭ ‬احساس‭ ‬کند،‭ ‬حس‭ ‬عمیق‭ ‬وطن‭ ‬پرستی‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬میآید‭. ‬در‭ ‬قزاقستان،‭ ‬از‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬اجزاء‭ ‬برای‭ ‬پرورش‭ ‬وطن‭ ‬پرستی‭ ‬استفاده‭ ‬میشود‭. ‬پالیسی‭ ‬رییس‭ ‬جمهور‭ ‬معطوف‭ ‬به‭ ‬تقویت‭ ‬وضعیت‭ ‬اجتماعی‭ ‬وطن‭ ‬پرستی،‭ ‬تشکیل‭ ‬یک‭ ‬جامعه‭ ‬قومی‭ ‬و‭ ‬سیاسی‭ ‬واحد‭ – “‬ما،‭ ‬مردم‭ ‬قزاقستان‭” – ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬صلح‭ ‬مدنی‭ ‬و‭ ‬اجماع‭ ‬چندملیتی‭ ‬است‭.‬

وطن‭ ‬پرستی‭ ‬عبارت‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬افتخار‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬دستاوردهای‭ ‬آن‭. ‬وطن‭ ‬پرستی‭ ‬جدید‭ ‬قزاقستان‭ ‬به‭ ‬معنی‭ ‬حقوق‭ ‬و‭ ‬فرصتهای‭ ‬برابر‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬شهروندان‭ ‬است‭. ‬وطن‭ ‬پرستی‭ ‬جدید‭ ‬قزاقستان‭ ‬وطن‭ ‬پرستی‭ ‬تنگ‭ ‬نظرانه‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬مانع‭ ‬از‭ ‬برقراری‭ ‬ارتباط‭ ‬بین‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬جهان‭ ‬خارج‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬به‭ ‬انکشاف‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬قزاقستان‭ ‬آسیب‭ ‬برساند‭.‬

در‭ ‬قزاقستان،‭ ‬به‭ ‬لطف‭ ‬مساعی‭ ‬اولین‭ ‬رییس‭ ‬جمهور،‭ ‬کشور‭ ‬توانسته‭ ‬است‭ ‬موفقانه‭ ‬مرحله‭ ‬رنسانس‭ ‬ملی‭ ‬را‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬بگذارد،‭ ‬امری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بحثهای‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬نامگذاری‭ ‬جمهوری‭ ‬و‭ ‬لسان‭ ‬ملی‭ ‬بیان‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬اجماع‭ ‬چندقومیتی‭ ‬به‭ ‬ارزش‭ ‬و‭ ‬دستاورد‭ ‬اصلی‭ ‬قزاقستان‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‭ ‬است‭.  ‬


از‭ ‬خوانندگان‭ ‬دعوت‭ ‬میشود

مقالات‭ ‬یا‭ ‬مفکوره‌های‭ ‬خود‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ “‬حرکت‭ ‬بهسوی‭ ‬صلح‭” ‬را‭ ‬ارائه‭ ‬کنند‭. ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬آدرس‭ ‬بفرستید‭:‬

CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL