همکاری پاکستان با سازمان ملل برای امحای دهشت افگنی

کارکنان‭ ‬یونیپاث

پاکستان‭ ‬در‭ ‬آپریل‭ ‬2017‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬‮«‬دفتر‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬و‭ ‬جرم‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ (‬UNODC‭)‬‮»‬‭ ‬و‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬پروگرام‭ ‬همکاری‭ ‬تخنیکی‭ ‬سه‭-‬سالهای‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬اقدامات‭ ‬ضد‭ ‬تروریستی‭ ‬خود‭ ‬آغاز‭ ‬کرد‭.‬

این‭ ‬پروگرام‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬‮«‬اقدام‭ ‬پاکستان‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬با‭ ‬تاکید‭ ‬مخصوص‭ ‬بر‭ ‬ایالت‭ ‬خیبر‭ ‬پختونخوا‭ (‬KP‭)‬‮»‬‭ ‬محققان،‭ ‬حارانوال‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬قضات‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬اسناد‭ ‬قانونی‭ ‬تعلیم‭ ‬خواهد‭ ‬داد‭. ‬این‭ ‬پروگرام‭ ‬تقویت‭ ‬هماهنگی‭ ‬بین‭ ‬‮«‬اداره‭ ‬ملی‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬پاکستان‭ (‬NACTA‭)‬‮»‬،‭ ‬‮«‬اداره‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬KP‮»‬‭ ‬و‭ ‬پولیس‭ ‬اسلام‭ ‬آباد‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬دنبال‭ ‬میکند‭.‬

NACTA‭ ‬این‭ ‬پروگرام‭ ‬را‭ ‬انکشاف‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬فاز‭ ‬آزمایشی‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬KP‭ ‬اجرا‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬فاز‭ ‬انکشاف‭ ‬پروگرام‭ ‬با‭ ‬طرفهای‭ ‬ذینفع‭ ‬ایالاتی‭ ‬و‭ ‬فدرال‭ ‬رایزنی‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬اطمینان‭ ‬حاصل‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬اهداف‭ ‬پروگرام‭ ‬با‭ ‬ضرورت‭ ‬های‭ ‬موسسات‭ ‬پاکستان‭ ‬سازگار‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬مراسم‭ ‬معرفی‭ ‬این‭ ‬پروگرام،‭ ‬ژان‭ ‬فرانسیس‭ ‬کوتن‭ (‬Jean-Francois Cautain‭)‬،‭ ‬فرستاده‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬در‭ ‬پاکستان،‭ ‬بر‭ ‬ضرورت‭ ‬‮«‬تقویت‭ ‬همکاریهای‭ ‬بین‌المللی‮»‬‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭. ‬وی‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬پروگرام‭ ‬نماینده‭ ‬‮«‬گامهای‭ ‬بعدی‮»‬‭ ‬در‭ ‬پروسه‭ ‬همکاری‭ ‬بلند‭-‬مدت‭ ‬UNDOC‭ ‬و‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬محسوب‭ ‬میشود‭.‬

منابع‭: ‬UNDOC،‭ ‬رادیو‭ ‬پاکستان،‭ ‬The Express Tribune