اجرای پروگرام جلوگیری از خشونت در قرقیزستان

صندوق‭ ‬اطفال‭ ‬ملل‭ ‬متحد

قرقیزستان‭ ‬به‭ ‬تازگی‭ ‬پروگرام‭ ‬جدیدی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬همبستگی‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬پیشگیری‭ ‬از‭ ‬خشونت‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬اطفال‭ ‬و‭ ‬نوجوانان‭ ‬اجرا‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬پروگرام‭ ‬در‭ ‬جولای‭ ‬2017‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬اداره‭ ‬انکشاف‭ ‬بین‌المللی‭ ‬بریتانیا‭ ‬و‭ ‬UNICEF‭ ‬معرفی‭ ‬شد‭.‬

این‭ ‬پروگرام‭ ‬چهار‭-‬ساله‭ ‬و‭ ‬2‭.‬5‭ ‬میلیون‭ ‬دالری‭ ‬بالای‭ ‬مناطق‭ ‬گسترده‭ ‬بتکن‭ ‬و‭ ‬جلال‌آباد‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬ایسیک‭-‬آتا‭ ‬و‭ ‬قراکول‭ ‬متمرکز‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬پروگرام‭ ‬به‭ ‬ترویج‭ ‬همبستگی‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬رعایت‭ ‬حقوق‭ ‬اطفال‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬زمینه‌سازی‭ ‬برای‭ ‬کاهش‭ ‬نابرابری‭ ‬و‭ ‬پیشگیری‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬خواهد‭ ‬پرداخت‭. ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬معرفی‭ ‬این‭ ‬پروگرام،‭ ‬ینیش‭ ‬رزاقف،‭ ‬معین‭ ‬صدراعظم‭ ‬قرقیزستان،‭ ‬رابین‭ ‬ارد‭-‬اسمیت،‭ ‬سفیر‭ ‬بریتانیا‭ ‬در‭ ‬قرقیزستان،‭ ‬و‭ ‬افشان‭ ‬خان،‭ ‬مدیر‭ ‬منطقوی‭ ‬یونیسف‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬و‭ ‬آسیای‭ ‬مرکزی‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭.‬

خان‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬حضور‭ ‬نوجوانان‭ ‬برای‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬پیشرفت‭ ‬ضروری‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬پروگرام‭ ‬جدید‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬جوامعی‭ ‬سالم‌تر‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬آگاهی‭ ‬عمومی‭ ‬ذریعه‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬جوانان‭ ‬و‭ ‬تضمین‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شدن‭ ‬دیدگاه‌های‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬موثر‭ ‬بالای‭ ‬زندگی‌شان،‭ ‬کمک‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬پروگرام‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬جوانان‭ ‬به‭ ‬کل‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬نسلهای‭ ‬آینده‭ ‬نیز‭ ‬سود‭ ‬می‌رساند‭.‬‮»‬

این‭ ‬پروگرام‭ ‬تعلیم‭ ‬مدنی‭ ‬را‭ ‬قسمی‭ ‬استندرد‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬نوجوانان‭ ‬با‭ ‬ابزارهای‭ ‬مورد‭ ‬ضرورت‭ ‬برای‭ ‬تفکر‭ ‬درباره‭ ‬مسائل‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬مشارکت‭ ‬در‭ ‬آنها‭ ‬آشنا‭ ‬شوند‭. ‬بدین‭ ‬ترتیب‭ ‬جوانان‭ ‬از‭ ‬فرصت‭ ‬مشارکت‭ ‬در‭ ‬پروسس‭ ‬پلان‌گذاری‭ ‬و‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬مسئولان‭ ‬محلی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬انکشاف‭ ‬شهرها‭ ‬و‭ ‬مناطق‭ ‬سازگار‭ ‬با‭ ‬ضرورت‌های‭ ‬اطفال‭ ‬و‭ ‬نوجوانان‭ ‬مستفید‭ ‬خواهند‭ ‬شد‭.‬

سفیر‭ ‬ارد‭-‬اسمیت‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬این‭ ‬پروگرام‭ ‬که‭ ‬شامل‭ ‬تعلیم‭ ‬چند‭-‬لسانه،‭ ‬زمینه‌سازی‭ ‬برای‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬عدالت‭ ‬اطفال‭ ‬و‭ ‬ظرفیت‌سازی‭ ‬برای‭ ‬دولت‭ ‬محلی‭ ‬است،‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬ایجاد‭ ‬همبستگی‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬پیشگیری‭ ‬از‭ ‬خشونت‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭. ‬ما،‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬یکدیگر،‭ ‬جوانان‭ ‬قرقیزستان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬اصول‭ ‬تساهل‭ ‬و‭ ‬انعطاف‭ ‬و‭ ‬کسب‭ ‬مهارت‌های‭ ‬موفقیت‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬آشنا‭ ‬خواهیم‭ ‬کرد‭.‬‮»‬‭ ‬

تعلیم‭ ‬چند‭-‬لسانه‭ ‬شامل‭ ‬طفلستان‭ ‬و‭ ‬مکتب‭ ‬نیز‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬پروگرام‭ ‬دختران‭ ‬و‭ ‬پسران‭ ‬آسیب‌پذیر‭ ‬را‭ ‬اولویت‌بندی‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬بنیادی‭ ‬مانند‭ ‬حمایت‭ ‬روانی،‭ ‬کمک‭ ‬قانونی‭ ‬و‭ ‬مراقبت‭ ‬مسلکی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬افراد‭ ‬دچار‭ ‬خشونت‭ ‬و‭ ‬بدرفتاری‭ ‬ارائه‭ ‬می‌کند‭.‬