ازبکستان و تقویت امنیت معلوماتی

کارکنان‭ ‬یونیپاث

بر‭ ‬بنیاد‭ ‬راپور‭ ‬تاشکند‭ ‬تایمز،‭ ‬شوکت‭ ‬میرضیایف،‭ ‬رئیس‌جمهوری‭ ‬ازبکستان،‭ ‬بنیاد‭ ‬ایجاد‭ ‬‮«‬مرکز‭ ‬نوآوری‭ ‬میرزا‭ ‬اولغ‌بیک‮»‬‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬گسترش‭ ‬تکنالوژی‭ ‬معلوماتی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬بنا‭ ‬کرد‭. ‬او‭ ‬فرمان‭ ‬جولای‭ ‬2017‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬درباره‭ ‬اقدامات‭ ‬بهبود‭ ‬اساسی‭ ‬شرایط‭ ‬انکشاف‭ ‬تکنالوژی‭ ‬معلوماتی‭ ‬در‭ ‬ازبکستان‮»‬‭ ‬را‭ ‬امضا‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬هدف‭ ‬آن‭ ‬‮«‬بهبود‭ ‬بنیادی‮»‬‭ ‬شرایط‭ ‬ایجاد‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬صنایع‭ ‬پیشرفته‭ ‬است‭.‬

به‭ ‬کمک‭ ‬این‭ ‬فرمان،‭ ‬کارشناسان‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬اجرای‭ ‬پلان‌های‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬امنیت‭ ‬معلومات‭ ‬کردند‭. ‬این‭ ‬فرمان‭ ‬همچنین‭ ‬باعث‭ ‬‮«‬تعمیق‭ ‬بیشتر‭ ‬پروسس‭ ‬یکپارچه‌سازی‭ ‬علم،‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬ذریعه‭ ‬ارائه‭ ‬امتیازات‭ ‬به‭ ‬انکشاف‭ ‬دهندگان‭ ‬سافت‭ ‬ویر‮»‬‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬

این‭ ‬مرکز‭ ‬اولین‭ ‬مرکز‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬در‭ ‬ازبکستان‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬که‭ ‬دفتر‭ ‬مرکزی‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬تاشکند‭ ‬است،‭ ‬امکان‭ ‬دسترسی‭ ‬کارآفرینان‭ ‬دیجیتل‭ ‬ازبکستانی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مجموعه‌ای‭ ‬از‭ ‬خدمات‭ ‬راه‭ ‬دور‭ ‬فراهم‭ ‬می‌کند‭. ‬در‭ ‬ضمن،‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬محل‭ ‬تجمع‭ ‬علاقه‌مندان‭ ‬به‭ ‬بخش‌های‭ ‬تشبثات‭ ‬نوپا،‭ ‬انکشاف‭ ‬سافت‭ ‬ویر،‭ ‬تکنالوژی‭ ‬معلوماتی‭ ‬و‭ ‬دیزاین‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬

بر‭ ‬بنیاد‭ ‬راپور‭ ‬Calvert Journal،‭ ‬از‭ ‬امتیازات‭ ‬خاص‭ ‬ساکنان‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬معافیت‭ ‬مالیاتی‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬2028‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭. ‬ازبکستان‭ ‬امیدوار‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اقدامات‭ ‬ذکر‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬فرمان‭ ‬باعث‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬سهم‭ ‬تکنالوژی‭ ‬معلوماتی‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬ناخالص‭ ‬داخلی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬2021‭ ‬به‭ ‬4‭ ‬فیصد‭ ‬برسد‭.‬