دفاع ساحلی

دفاع ساحلی

اردن‭ ‬یک‭ ‬کندک‭ ‬تفنگداران‭ ‬دریایی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬بندر‭ ‬مهم‭ ‬عقبه‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬وظایف‭ ‬خارج‭ ‬کشور‭ ‬آماده‭ ‬می‌کند

کارکنان‭ ‬یونیپاث

یونیپاث‭:‬‭ ‬وظایف‭ ‬کندک‭ ‬77‭ ‬تفنگداران‭ ‬دریایی‭ ‬سلطنتی‭ ‬اردن‭ ‬چیست؟

دگرمن‭ ‬معتصم‭: ‬این‭ ‬کندک‭ ‬از‭ ‬کمپ‌های‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬عقبه‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬قرارگاه‌های‭ ‬دریایی،‭ ‬مرکز‭ ‬تعلیمی‭ ‬تفنگداران‭ ‬دریایی‭ ‬در‭ ‬تیتین‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬تأسیسات‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬در‭ ‬ساحه‭ ‬عقبه‭ ‬محافظت‭ ‬می‌کند‭. ‬ما‭ ‬برای‭ ‬انجام‭ ‬هرگونه‭ ‬وظیفه‭ ‬که‭ ‬ذریعه‭ ‬رهبری‭ ‬الزامی‭ ‬دانسته‭ ‬شود‭ ‬آماده‭ ‬هستیم‭. ‬این‭ ‬کندک‭ ‬سه‭ ‬تولی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬اشتراک‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬عملیات‌های‭ ‬خاص‭ ‬به‭ ‬افغانستان‭ ‬اعزام‭ ‬کرد‭. ‬هر‭ ‬جزوتام‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬شش‭ ‬ماه‭ ‬مصروف‭ ‬وظیفه‭ ‬بود‭. ‬من‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬خورد‭ ‬ضابطان‭ ‬مسلکی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تجربه‌ای‭ ‬دارم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬ماحول‭ ‬چندملیتی‭ ‬اشتراک‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬کرده‌اند‭. ‬برعلاوه،‭ ‬دو‭ ‬تیم‭ ‬مسلکی‭ ‬در‭ ‬عملیات‌های‭ ‬فرود‭ ‬طیاره‭ ‬در‭ ‬کشتی‭ ‬در‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬ائتلاف‭ ‬جهت‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دزدی‭ ‬دریایی‭ ‬و‭ ‬قاچاق‭ ‬در‭ ‬شرق‌میانه،‭ ‬خلیج‭ ‬عقبه‭ ‬و‭ ‬خلیج‭ ‬عدن‭ ‬اعزام‭ ‬شدند‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬چه‭ ‬تجربیاتی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬ائتلاف‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آوردید؟

دگرمن‭ ‬معتصم‭: ‬اولا،‭ ‬منحیث‭ ‬فردی‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬پیاده‭ ‬تفنگداران‭ ‬دریایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬منطقه‭ ‬واقعی‭ ‬عملیات‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کند،‭ ‬کسب‭ ‬تجربه‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬دوست‭ ‬ذریعه‭ ‬اشتراک‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬پروسه،‭ ‬آشنایی‭ ‬با‭ ‬سلاح‌های‭ ‬سایر‭ ‬قوا‭ ‬و‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬دشمن‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬ماحول‭ ‬عملیاتی‭ ‬مشترک‭ ‬بسیار‭ ‬مفید‭ ‬بود‭. ‬ما‭ ‬همچنین‭ ‬آموختیم‭ ‬که‭ ‬معلومات‭ ‬کشفی‭ ‬را‭ ‬فی‌مابین‭ ‬کشورهای‭ ‬متحد‭ ‬مبادله‭ ‬کنیم‭.‬

یونیپاث‭: ‬این‭ ‬کندک‭ ‬در‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬بشردوستانه‭ ‬چه‭ ‬مشارکتی‭ ‬دارد؟‭ 

دگرمن‭ ‬معتصم‭: ‬کندک‭ ‬77‭ ‬تفنگداران‭ ‬دریایی‭ ‬سلطنتی‭ ‬اردن‭ ‬در‭ ‬چندین‭ ‬وظیفه‭ ‬بشردوستانه‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬افغانستان‭ ‬اشتراک‭ ‬کرد‭. ‬تجربه‭ ‬برخورد‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬برادران‌مان‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬کمک‌های‭ ‬بشردوستانه‭ ‬بسیار‭ ‬خوب‭ ‬بود‭. ‬برعلاوه،‭ ‬جلالت‌مآب‭ ‬ملک‭ ‬عبدالله‭ ‬دوم‭ ‬ابن‭ ‬الحسین‭ ‬خواهان‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬در‭ ‬اردن‭ ‬در‭ ‬احاطه‭ ‬ساحات‭ ‬جنگی‭ ‬قرار‭ ‬داریم‭ ‬و‭ ‬اردوی‭ ‬عربی‭ ‬تجربه‭ ‬بسیار‭ ‬عالی‭ ‬در‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬پناهندگان‭ ‬سوریه‭ ‬دارند‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬بشردوستانه،‭ ‬آن‌ها‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬گرفتند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬کمپ‌های‭ ‬پناهندگان‭ ‬مراقبت‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬مادی‭ ‬و‭ ‬معنوی‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این،‭ ‬مردم‭ ‬اردن‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬برادران‭ ‬سوری‭ ‬خود‭ ‬سهیم‭ ‬کرده‌اند‭. ‬هم‭ ‬اکنون‭ ‬تقریبا‭ ‬1٫5‭ ‬میلیون‭ ‬پناهنده‭ ‬یا‭ ‬احتمالا‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬تعداد‭ ‬برای‭ ‬کشوری‭ ‬با‭ ‬منابع‭ ‬محدود‭ ‬مثل‭ ‬اردن‭ ‬بسیار‭ ‬زیاد‭ ‬است‭. ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬پناه‌جویان‭ ‬سوریه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ترک‭ ‬کشور‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬درگیری‭ ‬مهمان‭ ‬ما‭ ‬هستند‭ ‬سعی‭ ‬می‌کنیم‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬حمایت‭ ‬کنیم‭ ‬و‭  ‬مجددا‭ ‬اطمینان‭ ‬می‌دهیم‭ ‬تا‭ ‬امنیت‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬تامین‭ ‬کنیم‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬شما‭ ‬اکثر‭ ‬اوقات‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬دوست‭ ‬در‭ ‬مکان‌هایی‭ ‬مانند‭ ‬کمپ‭ ‬تیتین‭ ‬تمرین‭ ‬می‌کنید‭. ‬مزایای‭ ‬آن‭ ‬چیست؟

دگرمن‭ ‬معتصم‭: ‬تفنگداران‭ ‬دریایی‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬منحیث‭ ‬یک‭ ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬با‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬کلان‭ ‬و‭ ‬تجربه‭ ‬طولانی‭ ‬جنگی‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬بسیار‭ ‬متفاوت،‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬متمایز‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬کار‭ ‬با‭ ‬آن‌ها‭ ‬مهارت‌های‭ ‬تعلیمی‭ ‬و‭ ‬تکتیکی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬می‌آموزاند‭. ‬ما‭ ‬بسیار‭ ‬خوشحالیم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تعلیمی‭ ‬با‭ ‬آن‌ها‭ ‬کار‭ ‬می‌کنیم،‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬ما‭ ‬میزبان‭ ‬یک‭ ‬تیم‭ ‬تعلیمی‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬دوست‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬کندک‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تمامی‭ ‬تکتیک‌ها‭ ‬و‭ ‬تعلیمات‭ ‬مورد‭ ‬ضرورت‭ ‬قوای‭ ‬پیاده‭ ‬تفنگداران‭ ‬دریایی‭ ‬آشنا‭ ‬می‌کند‭. ‬در‭ ‬عین‭ ‬زمان،‭ ‬تفنگداران‭ ‬دریایی‭ ‬از‭ ‬تعامل‭ ‬روزمره‭ ‬استفاده‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬فرهنگ‌ها،‭ ‬سنن‭ ‬و‭ ‬رسم‭ ‬و‭ ‬رواج‌های‭ ‬عمومی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬لسان‭ ‬اردن‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬منطقه‭ ‬آشنایی‭ ‬پیدا‭ ‬می‌کند‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این،‭ ‬ما‭ ‬سعی‭ ‬می‌کنیم‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬روزمره‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬باشیم،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬وظیفه‭ ‬آن‌ها‭ ‬بلندمدت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬شامل‭ ‬مراودات‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬فرهنگی‭ ‬شوند‭. ‬

سربازان کندک 77 تفنگداران دریایی پادشاهی اردن با تفنگداران دریایی ایالات متحده تمرین می‌کنند. ریاست هدایت روحیه، قوای مسلح اردن

یونیپاث‭:‬‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬طبیعت‭ ‬نظامی‭ ‬کندک‭ ‬تفنگداران‭ ‬دریایی،‭ ‬شما‭ ‬از‭ ‬ماموریت‌هایی‭ ‬در‭ ‬عقبه‭ ‬یادآورد‭ ‬شدید‭. ‬ماهیت‭ ‬این‭ ‬وظیفه‭ ‬چیست؟

دگرمن‭ ‬معتصم‭: ‬این‭ ‬کندک‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬حادثه‌ای‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬خاص‭ ‬اقتصادی‭ ‬عقبه‭ ‬آماده‭ ‬است‭. ‬تنها‭ ‬بندر‭ ‬پادشاهی‭ ‬هاشمی‭ ‬اردن،‭ ‬محل‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬ساحات‭ ‬مهم‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬توریستی‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬همچنین‭ ‬چندین‭ ‬بندر‭ ‬مهم‭ ‬اقتصادی‭ ‬مانند‭ ‬بندر‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬گاز،‭ ‬بندر‭ ‬فسفات‭ ‬و‭ ‬بندر‭ ‬اصلی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬این‭ ‬بنادر‭ ‬برای‭ ‬اقتصاد‭ ‬پادشاهی‭ ‬حیاتی‭ ‬هستند‭. ‬بنابراین‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬و‭ ‬مراقبت‭ ‬و‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬و‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬سرمایه‌گذاری‌ها‭ ‬و‭ ‬ساحات‭ ‬توریستی‭ ‬باید‭ ‬یک‭ ‬قوه‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬عقبه‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬چه‭ ‬معضلاتی‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬کندک‭ ‬است؟

دگرمن‭ ‬معتصم‭: ‬‭ ‬معضلات‭ ‬مختص‭ ‬به‭ ‬اردن‭ ‬نبوده‭ ‬بلکه‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬منطقه‭ ‬وجود‭ ‬دارند‭ ‬به‌طور‭ ‬نمونه‭ ‬گروپ‌های‭ ‬افراطی‭ ‬و‭ ‬تروریستی‭ ‬خدمات‭ ‬امنیتی‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬مشغول‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬مصروف‭ ‬بی‌ثباتی‭ ‬کشورها‭ ‬هستند‭. ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬گروپ‌ها‭ ‬و‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬کشورها‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬آن‌ها‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬تشویش‭ ‬شدید‭ ‬جهانی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬کشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬این‭ ‬گروپ‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬رنج‭ ‬کشیده‌اند‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬شهرهای‭ ‬قبلا‭ ‬امن،‭ ‬بدبختی‭ ‬و‭ ‬ویرانی‭ ‬آورده‌اند‭. ‬این‭ ‬خوارج‭ ‬تصویر‭ ‬اسلام‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬عقایدی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دین‭ ‬هیچ‭ ‬جایگاهی‭ ‬ندارند،‭ ‬تحریف‭ ‬کرده‌اند‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این،‭ ‬آن‌ها‭ ‬جان‭ ‬مردم‭ ‬بی‌گناه‭ ‬را‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬قتل‭ ‬رساندند‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬خسارات‭ ‬مادی‭ ‬و‭ ‬معنوی‭ ‬بسیاری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کشورها‭ ‬شدند‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬پلان‭ ‬شما‭ ‬برای‭ ‬انکشاف‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬و‭ ‬مراقبت‭ ‬از‭ ‬عملکرد‭ ‬کندک‭ ‬چیست؟

دگرمن‭ ‬معتصم‭: ‬این‭ ‬کندک‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2006‭ ‬منحیث‭ ‬یک‭ ‬تولی‭ ‬پیاده‭ ‬تفنگداران‭ ‬دریایی‭ ‬ایجاد‭ ‬شد‭. ‬تصمیم‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬سطح‭ ‬کندک‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2009‭ ‬اتخاذ‭ ‬گردید‭. ‬تولی‌های‭ ‬اول‭ ‬و‭ ‬دوم‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬تولی‭ ‬قرارگاه‭ ‬جهت‭ ‬مدیریت‭ ‬امور‭ ‬اداری‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬و‭ ‬ترانسپورت‭ ‬در‭ ‬کندک‭ ‬تاسیس‭ ‬شدند‭. ‬بین‭ ‬سال‌های‭ ‬2009‭ ‬الی‭ ‬2018‭ ‬ما‭ ‬چندین‭ ‬مرحله‭ ‬از‭ ‬پیشرفت‭ ‬را‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬گذاشته‌ایم‭. ‬این‭ ‬کندک‭ ‬در‭ ‬عین‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬موازی،‭ ‬با‭ ‬قوت‌های‭ ‬کشورهای‭ ‬دوست‭ ‬و‭ ‬برادر‭ ‬تعلیم‭ ‬دیده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬انکشاف‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬هم‌زمان‭ ‬به‭ ‬قسم‭ ‬موازی‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬تولی‭ ‬سوم‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2011‭ ‬تشکیل‭ ‬شد‭ ‬اما‭ ‬کمبود‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬قوه‭ ‬بشری‭ ‬وجود‭ ‬داشت‭. ‬به‭ ‬واسطه‌ای‭ ‬یک‭ ‬فرمان‭ ‬پادشاهی،‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬قومندانی‭ ‬عمومی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬اردن،‭ ‬ما‭ ‬موفق‭ ‬شدیم‭ ‬این‭ ‬کندک‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬پیشبرد‭ ‬اهداف‭ ‬و‭ ‬عملیات‌های‭ ‬تعیین‌شده‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬کامل‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬گروپ‌های‭ ‬دیگر،‭ ‬با‭ ‬تجهیزات‭ ‬مورد‭ ‬ضرورت‭ ‬ایجاد‭ ‬کنیم‭. ‬

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬انکشاف‭ ‬این‭ ‬کندک‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬نزدیک،‭ ‬قومندانی‭ ‬آن‭ ‬پنج‭ ‬ماه‭ ‬قبل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬واگذار‭ ‬شد‭. ‬توجه‭ ‬من‭ ‬بیشتر‭ ‬بالای‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬آماده‌سازی‭ ‬خورد‭ ‬ضابطان‭ ‬است،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬آن‌ها‭ ‬ستون‭ ‬فقرات‭ ‬کندک‭ ‬هستند‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این،‭ ‬من‭ ‬بالای‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬آگاهی‭ ‬اعضای‭ ‬کندک‭ ‬و‭ ‬تعلیمات‭ ‬آن‌ها‭ ‬درباره‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬ملاحظات‭ ‬جیوپولیتیکی‭ ‬کار‭ ‬می‌کنم‭. ‬در‭ ‬اوایل‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬ما‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬تشکیل‭ ‬یک‭ ‬تولی‭ ‬عکس‌العمل‭ ‬سریع‭ ‬خواهیم‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬آن‭ ‬95‭ ‬فیصد‭ ‬از‭ ‬رتبه‌های‭ ‬کندک‭ ‬را‭ ‬مکمل‭ ‬خواهیم‭ ‬کرد‭. ‬مابقی‭ ‬افراد،‭ ‬اعضای‭ ‬بلوک‭ ‬کشف‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬بخش‭ ‬مرکزی‭ ‬و‭ ‬موثر‭ ‬کندک‭ ‬را‭ ‬تشکیل‭ ‬می‌دهند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬انکشاف‭ ‬و‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬خاص،‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬تکنالوژی‭ ‬جدید‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬راجع‭ ‬به‭ ‬کشتی‌های‭ ‬سریع‌السیری‭ ‬که‭ ‬کندک‭ ‬77‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬دریافت‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬بگویید؟

دگرمن‭ ‬معتصم‭: ‬طوری‭ ‬که‭ ‬متذکر‭ ‬شدم،‭ ‬ما‭ ‬یک‭ ‬بلوک‭ ‬کشف‭ ‬را‭ ‬منحیث‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬پلان‭ ‬انکشافی‭ ‬کندک‭ ‬تشکیل‭ ‬خواهیم‭ ‬داد‭. ‬این‭ ‬کشتی‌های‭ ‬سریع‌السیر‭ ‬که‭ ‬کشتی‌های‭ ‬تهاجمی‭ ‬هستند‭ ‬قسمتی‭ ‬از‭ ‬تجهیزات‭ ‬بلوک‭ ‬هستند‭. ‬ما‭ ‬سخت‭ ‬سعی‭ ‬می‌کنیم‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬کشتی‌ها‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تفنگداران‭ ‬دریایی‭ ‬آماده‭ ‬کنیم‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬اسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممکن‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬کمک‭ ‬کند‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬تعلیم‌دیده‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دزدان‭ ‬دریایی،‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬نوع‭ ‬تهدید‭ ‬دریایی‭ ‬استفاده‭ ‬کنیم‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬نظر‭ ‬شما‭ ‬از‭ ‬سیمینار‭ ‬تفنگداران‭ ‬دریایی‭ ‬منطقه‭ ‬چیست؟

دگرمن‭ ‬معتصم‭: ‬با‭ ‬اشتراک‭ ‬در‭ ‬سیمینار‭ ‬تفنگداران‭ ‬دریایی‭ ‬سال‭ ‬2018،‭ ‬ما‭ ‬تجربیات‭ ‬بسیار‭ ‬موفقی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬حضور‭ ‬تفنگداران‭ ‬دریایی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬داشته‌ایم‭. ‬کشورهای‭ ‬اشتراک‌کننده،‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی،‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی،‭ ‬بحرین،‭ ‬عمان،‭ ‬لبنان‭ ‬و‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬بودند‭. ‬این‭ ‬یک‭ ‬واقعه‭ ‬سودمند‭ ‬برای‭ ‬تمام‭ ‬اشتراک‌کنندگان،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬افسران‭ ‬و‭ ‬خوردضابطان‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬آن‌ها‭ ‬اجازه‭ ‬داد‭ ‬تا‭ ‬چیزهای‭ ‬بیشتر‭ ‬یاد‭ ‬بگیرند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اشتراک‌کنندگان‭ ‬دیگر‭ ‬کشورهای‭ ‬منطقه‭ ‬تبادل‭ ‬تجربه‭ ‬کنند‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این،‭ ‬ما‭ ‬آموختیم‭ ‬که‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬کشورها‭ ‬از‭ ‬روش‌های‭ ‬علمی‭ ‬خاصی‭ ‬در‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬معضلات‭ ‬منطقوی‭ ‬برخوردارند‭. ‬ما‭ ‬نظریات‭ ‬کشورهای‭ ‬مختلف‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬معضلات‭ ‬و‭ ‬تهدیدها‭ ‬را‭ ‬شنیدیم‭. ‬اضافه‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬روش‌های‭ ‬موفق‭ ‬استفاده‌شده‭ ‬ذریعه‭ ‬قوای‭ ‬همکاری‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬قاچاق‭ ‬و‭ ‬دزدی‭ ‬دریایی‭ ‬در‭ ‬آب‌های‭ ‬منطقه‭ ‬سود‭ ‬بردیم‭. ‬و‭ ‬اشتراک‌کنندگان‭ ‬تبادل‭ ‬تجربیات‭ ‬کردند‭. ‬می‌خواهم‭ ‬از‭ ‬حامیان‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬حامیان‭ ‬این‭ ‬سیمینار‭ ‬موفق‭ ‬بخصوص‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬منحیث‭ ‬کشور‭ ‬میزبان‭ ‬و‭ ‬تفنگداران‭ ‬دریایی‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬برای‭ ‬حمایه‭ ‬مالی‭ ‬این‭ ‬سیمینار‭ ‬تشکر‭ ‬کنم‭. ‬ما‭ ‬مشتاق‭ ‬به‭ ‬ادامه‭ ‬این‭ ‬چنین‭ ‬کانفرنس‌ها‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬اشتراک‌کنندگان‭ ‬مفید‭ ‬بود‭ ‬هستیم‭ ‬تا‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬یک‭ ‬قوه‭ ‬مشترک‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬آب‌های‭ ‬ساحلی‭ ‬و‭ ‬ارضی‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬یکدیگر‭ ‬باشیم‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬کدام‭ ‬تجربیات‭ ‬به‭ ‬اشتراک‭ ‬گذاشته‌شده‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬گردهمایی‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬اردن‭ ‬کمک‭ ‬کند؟

دگرمن‭ ‬معتصم‭: ‬چیزهای‭ ‬زیادی‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬تاثیر‭ ‬قرار‭ ‬داد‭ ‬مانند‭ ‬تجربه‭ ‬برادران‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬امارات،‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬قوه‭ ‬خاص‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬الفرسان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬متفاوت‭ ‬و‭ ‬تکنالوجی‌هایی‭ ‬که‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬تامین‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬سواحل‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬بازی‭ ‬می‌کند،‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این،‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬تجربه‭ ‬کوماندوهای‭ ‬تفنگداران‭ ‬دریایی‭ ‬لبنان‭ ‬که‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬وسیع‭ ‬و‭ ‬تخصص‌های‭ ‬زیادی‭ ‬دارند‭ ‬استفاده‭ ‬کردیم‭. ‬این‭ ‬مهارت‌ها‭ ‬شامل‭ ‬قوه‭ ‬پیاده‭ ‬تفنگداران‭ ‬دریایی،‭ ‬غواصی‭ ‬و‭ ‬تخصص‭ ‬انفجار‭ ‬بمب‭ ‬هستند‭. ‬این‭ ‬مسلک‌های‭ ‬متفاوت‭ ‬باعث‭ ‬ایجاد‭ ‬تیمی‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬ماهیت‭ ‬منحصربه‌فرد‭ ‬می‌شود‭. ‬از‭ ‬آنجایی‭ ‬که‭ ‬افسران‭ ‬قوه‭ ‬دریایی‭ ‬تعلیمات‭ ‬قوای‭ ‬پیاده‭ ‬تفنگداران‭ ‬دریایی‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬دریایی‭ ‬را‭ ‬دریافت‭ ‬می‌کنند،‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬عمانی‌ها‭ ‬آموختیم‭ ‬که‭ ‬منحیث‭ ‬یک‭ ‬تیم‭ ‬واحد‭ ‬چطور‭ ‬وظایف‭ ‬قوای‭ ‬پیاده‭ ‬تفنگداران‭ ‬دریایی‭ ‬با‭ ‬قوه‭ ‬دریایی‭ ‬را‭ ‬ادغام‭ ‬کنیم‭. ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬بحرین،‭ ‬ما‭ ‬درباره‭ ‬اقدامات‭ ‬نخستین‭ ‬آن‌ها‭ ‬برای‭ ‬تشکیل‭ ‬یک‭ ‬جزوتام‭ ‬پیاده‭ ‬تفنگداران‭ ‬دریایی‭ ‬آموختیم‭. ‬همچنین‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬تجربیات‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬تفنگداران‭ ‬دریایی‭ ‬آن‌ها‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬تمرکز‭ ‬بالای‭ ‬تعلیمات‭ ‬خاص‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬کندک‭ ‬جهت‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬عملیات‌های‭ ‬نظامی‭ ‬دشمن‭ ‬تهیه‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬استفاده‭ ‬کردیم‭. ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬سرحدات‭ ‬وسیع‭ ‬دریایی‭ ‬عربستان‭ ‬است‭. ‬هر‭ ‬منطقه‭ ‬معضلات‭ ‬خاص‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دارد‭. ‬سعودی‌ها‭ ‬همچنین‭ ‬تجربه‭ ‬زیادی‭ ‬در‭ ‬سواحل‭ ‬یمن‭ ‬دارند‭.