امارات متحده عربی آمادگی محاربوی را تقویت می‌کند

امارات متحده عربی آمادگی محاربوی را تقویت می‌کند

کارکنان‭ ‬یونیپاث
امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬در‭ ‬کوششی‭ ‬دیگر‭ ‬برای‭ ‬بهبود‭ ‬آمادگی‭ ‬محاربوی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬خود،‭ ‬میزبان‭ ‬تمرین‭ ‬نظامی‭ ‬اتحاد‭ ‬آهنین‭ ‬5‭ ‬با‭ ‬همکارانش‭ ‬از‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬مرکز‭ ‬تعلیمی‭ ‬الحمرا‭ ‬بود‭. ‬تورن‭ ‬جنرال‭ ‬صالح‭ ‬الامیری،‭ ‬قومندان‭ ‬قوای‭ ‬زمینی‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬این‭ ‬تمرینات‭ ‬مشترک‭ ‬را‭ ‬من‭ ‬حیث‭ ‬راهی‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬عملکرد‭ ‬و‭ ‬کارآیی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬خلیج‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬تهدیدات‭ ‬احتمالی‭ ‬مورد‭ ‬ستایش‭ ‬قرار‭ ‬داد‭.‬
چنین‭ ‬تمریناتی‭ ‬همچنین‭ ‬فرصتی‌های‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬جهت‭ ‬ایجاد‭ ‬روابط‭ ‬بهتر‭ ‬و‭ ‬غلبه‭ ‬بر‭ ‬موانع‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬لسانی‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬کشورهای‭ ‬دوست‭ ‬مثل‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬فراهم‭ ‬می‌کند‭.‬
اتحاد‭ ‬آهنین‭ ‬5‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬دو‭ ‬هفته‭ ‬در‭ ‬سپتمبر‭ ‬2017‭ ‬انجام‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬ابتدا‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬کاهش‭ ‬احتمال‭ ‬تعارض‭ ‬بین‭ ‬قوای‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬و‭ ‬اردوی‭ ‬سوم‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬تعلیمی‭ ‬صنفی‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬در‭ ‬آمد‭. ‬تعلیم‭ ‬بالای‭ ‬سه‭ ‬کار‭ ‬جمعی‭ ‬متمرکز‭ ‬بود‭: ‬انجام‭ ‬یک‭ ‬حمله‭ ‬سریع،‭ ‬انجام‭ ‬دفاع‭ ‬سریع‭ ‬و‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬موانع‭ ‬میدان‭ ‬جنگ‭.‬
به‭ ‬گفته‭ ‬کپیتن‭ ‬فیل‭ ‬بکی‭ ‬از‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬قومندان‭ ‬تولی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬تمرین،‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬موانع،‭ ‬بخش‭ ‬مهمی‭ ‬از‭ ‬رویداد‭ ‬تعلیمی‭ ‬بود‭. ‬
‭”‬عبور‭ ‬از‭ ‬موانع‭ ‬به‭ ‬زمان‌بندی‭ ‬و‭ ‬هماهنگی‭ ‬بین‭ ‬تمام‭ ‬عناصر‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭. ‬کپیتن‭ ‬گفت‭: “‬اگر‭ ‬یک‭ ‬عنصر‭ ‬از‭ ‬کار‭ ‬افتاده‭ ‬باشد،‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬باعث‭ ‬شکست‭ ‬مأموریت‭ ‬شود‭”. “‬عبور‭ ‬از‭ ‬موانع‭ ‬به‭ ‬خودی‭ ‬خود‭ ‬دشوار‭ ‬است،‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬مانع‭ ‬لسانی‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬پلتفرم‭ ‬رادیویی‭ ‬مختلف‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مسئله‌ای‭ ‬کاملاً‭ ‬متفاوت‭ ‬تبدیل‭ ‬می‌کند‭.”‬
نقطه‭ ‬اوج‭ ‬این‭ ‬تمرین‭ ‬نمایش‭ ‬زنده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬استفاده‭ ‬هماهنگ‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬میکانیزه‭ ‬زمینی،‭ ‬طیارات‭ ‬جنگنده‭ ‬و‭ ‬چرخبال‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬می‌شد‭.‬
منابع‭: ‬الشرق‭ ‬الاوسط،‭ ‬نیشن‭ ‬شیلد،‭ ‬اردوی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده