تقویت امنیت  سایبری  در عمان

تقویت امنیت سایبری در عمان

کارکنان‭ ‬یونیپاث
بهبود‭ ‬جواب‭ ‬عمان‭ ‬به‭ ‬حملات‭ ‬سایبری‭ ‬هدف‭ ‬چهارمین‭ ‬مانور‭ ‬ملی‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬کشور‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬34‭ ‬سازمان‭ ‬دولتی‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬می‌شد‭. ‬هر‭ ‬ساله‭ ‬میلیون‌ها‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬شبکه‌های‭ ‬عمان‭ ‬اتفاق‭ ‬می‭ ‬افتد‭. ‬این‭ ‬مانور‭ ‬سه‭ ‬روزه‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اکتوبر‭ ‬سال‭ ‬2017‭ ‬ذریعه‭ ‬سازمان‭ ‬تکنالوژی‭ ‬معلوماتی‭ ‬عمان‭ (‬ITA‭) ‬ذریعه‭ ‬گروپ‭ ‬عکس‌العمل‭ ‬عاجل‭ ‬کمپیوتر‭ (‬OCERT‭) ‬آن‭ ‬برگزار‭ ‬شد،‭ ‬آمادگی‭ ‬ادارت‭ ‬دولتی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬چنین‭ ‬حملاتی‭ ‬آزمایش‭ ‬کرد‭. ‬همچنین‭ ‬هماهنگی‭ ‬بین‭ ‬OCERT‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬کرد‭.‬
رهبر‭ ‬OCERT،‭ ‬انجینر‭ ‬بدرعلی‭ ‬الصالحی‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬عمان‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬10‭ ‬ماه‭ ‬اول‭ ‬سال‭ ‬2017‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬1‭,‬800‭ ‬حادثه‭ ‬امنیتی‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬صدها‭ ‬اعلامیه‭ ‬نیز‭ ‬خطاب‭ ‬به‭ ‬مؤسسات‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬خصوصی‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬نفوذ‭ ‬سایبری‭ ‬منتشر‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬
الصالحی‭ ‬گفت‭ “‬نقش‭ ‬ITA‭ ‬به‭ ‬مدیریت‭ ‬وقایع‭ ‬سایبری‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬وقوع‭ ‬آنها‭ ‬محدود‭ ‬نیست‭”. “‬بلکه‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬هم‭ ‬فراتر‭ ‬می‌رود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اتخاذ‭ ‬طرزالعمل‌های‭ ‬وقایوی‭ ‬فعال‭ ‬به‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬چنین‭ ‬حوادثی‭ ‬و‭ ‬رفع‭ ‬خطرات‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬وقوع‭ ‬می‌پردازد‭”. “‬ما‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬سازمانها‭ ‬خواستار‭ ‬رعایت‭ ‬و‭ ‬اتخاذ‭ ‬تمام‭ ‬پالیسی‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬چارچوکات‭ ‬های‭ ‬امنیتی‭ ‬سایبری‭ ‬نشر‭ ‬شده‭ ‬ذریعه‭ ‬ITA‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬هشدارها‭ ‬و‭ ‬اعلان‭ ‬های‭ ‬امنیتی‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬تهدیدات‭ ‬و‭ ‬آسیب‌پذیری‎های‭ ‬امنیتی‭ ‬سایبری‭ ‬هستیم‭.”‬
مانور‭ ‬OCERT‭ ‬عمدتاً‭ ‬بر‭ ‬تجزیه‭ ‬و‭ ‬تحلیل‭ ‬حوادث‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬افشای‭ ‬معلومات،‭ ‬هک‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬حوادث‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬لیکی‭ ‬معلومات‭ ‬متمرکز‭ ‬بود‭. ‬
سلیم‭ ‬الروزایقی،‭ ‬مدیر‭ ‬ارشد‭ ‬اجرایی‭ ‬سازمان‭ ‬ITA‭ ‬عمان‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جلسه‭ ‬سالانه‭ ‬امنیت‭ ‬منطقوی‭ ‬در‭ ‬مسقط‭ ‬در‭ ‬اواخر‭ ‬سال‭ ‬2017‭ ‬سخنرانی‭ ‬می‌کرد،‭ ‬رتبه‌بندی‭ ‬بالای‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬کشور‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬ذریعه‭ ‬اتحادیه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬مخابرات‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬تدوین‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬ستایش‭ ‬کرد‭.‬
او‭ ‬گفت‭: “‬ما‭ ‬افتخار‭ ‬می‌کنیم‭ ‬که‭ ‬عمان‭ ‬در‭ ‬رتبه‭ ‬اول‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬کشورهای‭ ‬عربی‭ ‬و‭ ‬رتبه‭ ‬چهارم‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬جهانی‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭”.  ‬
منبع‭: ‬muscatdaily.com