قرقیزستان امنیت سب استیشن برق را تأمین می‌کند

کارکنان‭ ‬یونیپاث
قرقیزستان‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ (‬OSCE‭) ‬برای‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬کلانترین‭ ‬دارایی‌های‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬یعنی‭ ‬بندها‭ ‬و‭ ‬سب‭ ‬استیشن‭ ‬های‭ ‬برق‭ ‬آبی‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬همکاری‭ ‬می‌کنند‭. ‬دفتر‭ ‬پروگرام‌های‭ ‬OSCE‭ ‬تجهیزات‭ ‬نظارت‭ ‬ویدئویی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬قرقیزستان‭ ‬اهدا‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬سب‭ ‬استیشن‌های‭ ‬تاش‭ ‬کمور‭  ‬و‭ ‬کورپسای‭ ‬را‭ ‬ارتقا‭ ‬دهد‭. ‬دو‭ ‬استیشن‭ ‬برق‭ ‬آبی‭ ‬کلان‭ ‬دیگر‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬یعنی‭ ‬شامالدسای‭ ‬و‭ ‬اوچ‭ ‬کرگن‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬کمره‭ ‬های‭ ‬امنیتی‭ ‬را‭ ‬دریافت‭ ‬کردند‭.‬
آلمازبک‭ ‬کارازارتوف،‭ ‬قومندان‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬قرقیزستان‭ ‬گفت‭: “‬بهبود‭ ‬آمادگی‭ ‬اپراتیفی‭ ‬و‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬تأسیسات‭ ‬حیاتی‭ ‬انرجی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اهداف‭ ‬کلیدی‭ ‬کشور‭ ‬است‭”.‬
نصب‭ ‬تجهیزات‭ ‬امنیتی‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬مساعی‭ ‬وسیع‌تر‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬ظرفیت‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‭ ‬افگنی‭ ‬کشور‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬است‭. ‬
والریو‭ ‬چیروی،‭ ‬معین‭ ‬دفتر‭ ‬پروگرام‌های‭ ‬OSCE‭ ‬گفت‭: “‬دفتر‭ ‬پروگرام‌ها‭ ‬به‭ ‬قسم‭ ‬دوام‭ ‬دار‭ ‬از‭ ‬مساعی‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬قرقیزستان‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬امنیت‭ ‬تأسیسات‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬که‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬هدف‭ ‬احتمالی‭ ‬برای‭ ‬جنایتکاران‭ ‬تبدیل‭ ‬شود،‭ ‬حمایت‭ ‬می‌کند‭”. “‬بر‭ ‬علاوه،‭ ‬ما‭ ‬همکاری‭ ‬نزدیکی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬پیشگیری‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬مؤثر‭ ‬شرایط‭ ‬عاجلی‭ ‬داریم‭.” ‬
منبع‭: ‬OSCE