قومندانی تفنگداران  بحری اردن

قومندانی تفنگداران بحری اردن

اعطای‭ ‬اختیارات‭ ‬به‭ ‬افسران‭ ‬اپراتیفی‭ ‬باعث‭ ‬بهبود‭ ‬عملکرد‭ ‬در‭ ‬عملیات‌های‭ ‬نامتعارف‭ ‬می‌شود

کارکنان‭ ‬یونیپاث
دگرمن‭ ‬هشام‭ ‬خلیل‭ ‬مبارک‭ ‬الجراح،‭ ‬افسر‭ ‬قومندان‭ ‬کندک‭ ‬77‭ ‬تفنگداران‭ ‬بحری‭ ‬شاهی‭ ‬اردن‭ ‬اخیراً‭ ‬میزبان‭ ‬سمپوزیوم‭ ‬تفنگداران‭ ‬بحری‭ ‬منطقوی‭ ‬در‭ ‬عقبه‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬همتایان‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬شرق‭ ‬میانه‭ ‬بود‭. ‬بیشتر‭ ‬بحث‌ها‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬تقویت‭ ‬این‭ ‬قوای‭ ‬خرد‭ ‬و‭ ‬انعطاف‌پذیر‭ ‬برای‭ ‬عملیات‭ ‬علیه‭ ‬تروریستان‭ ‬بود‭. ‬دگرمن‭ ‬هشام‭ ‬با‭ ‬یونیپاث‭ ‬درباره‭ ‬ارتقای‭ ‬عملکرد‭ ‬کندک‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬اعطای‭ ‬انعطاف‌پذیری‭ ‬قومندانی‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬رتبه‭ ‬داران‭ ‬و‭ ‬افسران‭ ‬پایین‭ ‬رتبه‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬نبرد‭ ‬گفتگو‭ ‬کرد‭.‬
یونیپاث‭: ‬چطور‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬فکر‭ ‬افتادید‭ ‬که‭ ‬اختیارات‭ ‬بیشتری‭ ‬به‭ ‬صاحب‭ ‬منصبان‭ ‬جزوتام‭ ‬خود‭ ‬بدهید؟
دگرمن‭ ‬هشام‭:‬‭ ‬حملات‭ ‬در‭ ‬سرتاسر‭ ‬جهان‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تکتیک‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬بهبود‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تروریستان‭ ‬به‭ ‬قسم‭ ‬فزاینده‌ای‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬شهرها‭ ‬مستقر‭ ‬می‌شوند‭. ‬بناً،‭ ‬اردوها‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬اتخاذ‭ ‬تکتیک‌های‭ ‬نامتعارف‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬تکیه‭ ‬بر‭ ‬گروپهای‭ ‬خرد‭ ‬و‭ ‬مسلح‭ ‬می‌کنند‭ ‬که‭ ‬می‌توانند‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬عاجل‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬جنگ‭ ‬مانور‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬تطبیق‭ ‬دهند‭. ‬جنگ‭ ‬نامتعارف‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬مانور‭ ‬و‭ ‬تطبیق‌پذیری‭ ‬بالایی‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬پلان‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬قسم‭ ‬غیرمنتظره‭ ‬تغییر‭ ‬می‌کنند‭. ‬بناً،‭ ‬صاحب‭ ‬منصاب‭ ‬و‭ ‬رهبران‭ ‬دسته‭ ‬باید‭ ‬تعلیم‭ ‬ببینند‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬نبرد‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬بلوک‭ ‬و‭ ‬دسته‭ ‬در‭ ‬بخش‌های‭ ‬خود‭ ‬رهبری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬اختیار‭ ‬تطبیق‭ ‬دادن‭ ‬پلان‭ ‬ها‭ ‬با‭ ‬متغیرهای‭ ‬میدان‭ ‬جنگ‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬این‭ ‬فکر‭ ‬وقتی‭ ‬به‭ ‬ذهنم‭ ‬رسید‭ ‬که‭ ‬پذیرفتم‭ ‬جریان‭ ‬کار‭ ‬ضرورت‭ ‬به‭ ‬حضور‭ ‬و‭ ‬مشارکت‭ ‬صاحب‭ ‬منصبان‭ ‬دارد‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬با‭ ‬همتایان‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬رتبه‭ ‬های‭ ‬مشابه‭ ‬و‭ ‬افراد‭ ‬دارای‭ ‬رتبه‭ ‬های‭ ‬پایین‌تر‭ ‬همکاری‭ ‬می‌کنند‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬ابتدا‭ ‬با‭ ‬تمرین‭ ‬یک‭ ‬گروپ‭ ‬از‭ ‬صاحب‭ ‬منصبان‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬افزایش‭ ‬تخصص‭ ‬آنها‭ ‬شروع‭ ‬شد‭. ‬سپس‭ ‬وارد‭ ‬جریان‭ ‬کار‭ ‬شدند‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬به‭ ‬مسئولیت‌پذیری‭ ‬عادت‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬اعتماد‭ ‬به‭ ‬نفس‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬دهند‭. ‬به‭ ‬آنها‭ ‬اختیاراتی‭ ‬داده‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬در‭ ‬موقعیت‌های‭ ‬رهبری‭ ‬خود‭ ‬توانمند‭ ‬شدند‭. ‬ما‭ ‬بسیار‭ ‬کوشش‭ ‬می‌کنیم‭ ‬تا‭ ‬صاحب‭ ‬منصبان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬درجه‭ ‬ای‭ ‬برسانیم‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬دارای‭ ‬شرایط‭ ‬شدن‭ ‬آنها‭ ‬گردیده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬این‭ ‬امکان‭ ‬را‭ ‬بدهد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬اعتماد‭ ‬به‭ ‬نفس،‭ ‬به‭ ‬شکلی‭ ‬کارآمد‭ ‬و‭ ‬توانمند‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬جنگ‭ ‬قومندانی‭ ‬یک‭ ‬دسته‭ ‬یا‭ ‬گروپ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬بگیرند‭.‬
یونیپاث‭: ‬شما‭ ‬من‭ ‬حیث‭ ‬قومندان‭ ‬کندک‭ ‬77‭ ‬تفنگداران‭ ‬بحری‭ ‬شاهی‭ ‬اردن‭ ‬چی‭ ‬اهمیتی‭ ‬برای‭ ‬تعلیم‭ ‬افسران‭ ‬پایین‌رتبه‭ ‬قائل‭ ‬هستید؟
دگرمن‭ ‬هشام‭:‬‭ ‬برای‭ ‬اینکه‭ ‬یک‭ ‬جزوتام‭ ‬خرد‭ ‬بتواند‭ ‬نقش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهد،‭ ‬تمام‭ ‬رده‌ها‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬مشارکت‭ ‬نمایند‭. ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬جزوتام‭ ‬نظامی‭ ‬کوچک‌مقیاس‭ ‬صدق‭ ‬می‌کند‭. ‬افسران‭ ‬پایین‌رتبه،‭ ‬افسرانی‭ ‬غیرمسئول‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬ستون‭ ‬فقرات‭ ‬و‭ ‬بنیانی‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬می‌کنند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬جزوتام‭ ‬امکان‭ ‬انجام‭ ‬وظایف‭ ‬تکتیکی‭ ‬و‭ ‬اداری‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬می‌دهند؛‭ ‬در‭ ‬نتیجه،‭ ‬آنها‭ ‬نیز‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬مدیریت‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬آن‭ ‬نقشی‭ ‬بنیادی‭ ‬ایفا‭ ‬کنند‭. ‬همکاری‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬شرکای‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬قول‭ ‬اردوی‭ ‬تفنگداران‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬تعلیم‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تمرکز‭ ‬بالای‭ ‬تعلیم‭ ‬به‭ ‬جزوتام‭ ‬های‭ ‬خرد‭ ‬کمک‭ ‬می‌کند‭ ‬عملکردی‭ ‬منسجم‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬توانایی‌های‭ ‬محاربوی‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬می‌دهد،‭ ‬به‌علاوه‭ ‬به‭ ‬تقویت‭ ‬کار‭ ‬گروپی‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬اعضای‭ ‬جزوتام‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬انسجام‭ ‬و‭ ‬اثربخشی‭ ‬آنها‭ ‬تحت‭ ‬فشار‭ ‬می‌انجامد‭.‬
یونیپاث‭: ‬در‭ ‬مورد‭ ‬نوع‭ ‬تعالیمی‭ ‬که‭ ‬افسران‭ ‬پایین‭ ‬رتبه‭ ‬و‭ ‬صاحب‭ ‬منصبان‭ ‬می‌بینید‭ ‬مطالبی‭ ‬را‭ ‬بگویید‭.‬
دگرمن‭ ‬هشام‭:‬‭ ‬تعلیم‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬سه‭ ‬قسم‭ ‬متمایز‭ ‬تقسیم‭ ‬می‌شود‭. ‬اول‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬تعلیم‭ ‬اولیه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬افراد‭ ‬تمام‭ ‬تعالیمی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬گذار‭ ‬از‭ ‬زندگی‭ ‬ملکی‭ ‬به‭ ‬زندگی‭ ‬نظامی‭ ‬ضرورت‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬صفوف‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬فعالیت‭ ‬نمایند‭ ‬را‭ ‬دریافت‭ ‬می‌کنند‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬تعلیم‭ ‬تخصصی‭ ‬را‭ ‬طی‭ ‬میکنند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬امکان‭ ‬می‌دهد‭ ‬به‭ ‬تفنگداران‭ ‬بحری‭ ‬اردن‭ ‬تبدیل‭ ‬شوند‭. ‬تعالیم‭ ‬بعدی‭ ‬برای‭ ‬ارتقای‭ ‬رتبه‭ ‬ضروری‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬شامل‭ ‬تعلیم‭ ‬تخنیکی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬صاحب‭ ‬منصبان‭ ‬تفنگدار‭ ‬بحری‭ ‬این‭ ‬امکان‭ ‬را‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬بخش‭ ‬خاص‭ ‬تخصص‭ ‬پیدا‭ ‬کنند،‭ ‬مانند‭ ‬تبدیل‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬رهبر‭ ‬دسته،‭ ‬رهبر‭ ‬فیر،‭ ‬مسلکی‭ ‬مواد‭ ‬انفجاری،‭ ‬طبی،‭ ‬ماشیندار،‭ ‬افسر‭ ‬ارشد‭ ‬اجراییوی‭ ‬یا‭ ‬خوردضابط‭ ‬اسکادران‭.‬
یونیپاث‭: ‬آیا‭ ‬در‭ ‬تعلیم‭ ‬مشترک‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬اشتراک‭ ‬کرده‌اید؟

کندک 77 تفنگداران بحری شاهی اردن در می 2017 در جریان تمرین شیر مشتاق همراه با تفنگداران بحری ایالات متحده تعلیم می‌بینند.
خردضابط ارکان ویتالی روسافسکی/قول اردوی قوای بحری ایالات متحده

دگرمن‭ ‬هشام‭:‬‭ ‬کندک‭ ‬77‭ ‬تفنگداران‭ ‬بحری‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬انجام‭ ‬تمرینات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬قول‭ ‬اردوی‭ ‬تفنگداران‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2008‭ ‬شروع‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬تاکنون‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‭. ‬این‭ ‬اقدامات‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬انکشاف‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬موثریت‭ ‬عساکر‭ ‬و‭ ‬افسران‭ ‬کندک‭ ‬با‭ ‬پربار‭ ‬کردن‭ ‬تجربه‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬مهارت‌هایشان‭ ‬دارد‭. ‬همه‭ ‬می‌دانند‭ ‬که‭ ‬قول‭ ‬اردوی‭ ‬تفنگداران‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬200‭ ‬سال‭ ‬تاریخ‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬معنی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تجربه‭ ‬میدانی‭ ‬گسترده‌ای‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دارد‭. ‬همکاری‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬باعث‭ ‬بهبود‭ ‬فراوان‭ ‬عملکرد‭ ‬کندک‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬توانایی‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬همکاری‭ ‬مشترک‭ ‬با‭ ‬جزوتام‭ ‬های‭ ‬دیگر‭ ‬افزایش‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬بهتر‭ ‬بتوانیم‭ ‬کارهای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهیم‭. ‬تعلیم‭ ‬مشترک‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬پیشرفته‌ای‭ ‬مثل‭ ‬تفنگداران‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬همچنین‭ ‬باعث‭ ‬تقویت‭ ‬روحیه‭ ‬عساکر‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬اقدامات‭ ‬نظامی‭ ‬مشترک‭ ‬می‌سازد‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬تروریستی‭ ‬ضروری‭ ‬است‭. ‬دستاوردهای‭ ‬همتایان‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬نمونه‭ ‬خوبی‭ ‬از‭ ‬موفقیت‌هایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬شرکا‭ ‬محقق‭ ‬می‌شود‭. ‬آنها‭ ‬توانستند‭ ‬چندین‭ ‬جنگ‭ ‬شدید‭ ‬علیه‭ ‬گروپ‌های‭ ‬داعشی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬پیروزی‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬بگذارند‭. ‬این‭ ‬کوشش‭ ‬با‭ ‬هماهنگی‭ ‬بین‭ ‬قوای‭ ‬ائتلاف‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬عراق‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬اطمینان‭ ‬حاصل‭ ‬کنیم‭ ‬تا‭ ‬تعالیم‭ ‬مشترک‭ ‬را‭ ‬برگزار‭ ‬نماییم،‭ ‬چون‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬ترتیب‭ ‬عساکر‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬ماحول‌های‭ ‬اقدام‭ ‬مشترک‭ ‬عادت‭ ‬می‌کنند‭.‬
یونیپاث‭: ‬به‭ ‬نظر‭ ‬شما‭ ‬تمرکز‭ ‬بالای‭ ‬تعلیم‭ ‬افسران‭ ‬پایین‌رتبه‭ ‬چطور‭ ‬مهارت‌های‭ ‬جزوتام‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬می‌کند؟
دگرمن‭ ‬هشام‭:‬‭ ‬طبیعی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬افسران‭ ‬پایین‭ ‬رتبه‭ ‬از‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬کسب‭ ‬دانش‭ ‬در‭ ‬تمامی‭ ‬بخش‭ ‬ها‭ ‬استقبال‭ ‬می‌کنند‭. ‬افسر‭ ‬خوب‭ ‬کسی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دائماً‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬بهبود‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬یادگیری‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬حال،‭ ‬تمرکز‭ ‬تعلیم‭ ‬آنها‭ ‬باید‭ ‬بالای‭ ‬موضوعاتی‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬می‌تواند‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬توانایی‌هایشان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬نبرد‭ ‬غنی‭ ‬نماید،‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬کمک‭ ‬کند‭ ‬تا‭ ‬وظایف‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬صحیح‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬نبرد‭ ‬مطابق‭ ‬با‭ ‬رتبه‭ ‬مسئولیتشان‭ ‬سازد‭ ‬و‭ ‬اینکه‭ ‬بتوانند‭ ‬به‭ ‬مدیریت‭ ‬جزوتام‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬نبرد‭ ‬بپردازند‭.‬
یونیپاث‭: ‬آیا‭ ‬این‭ ‬پروگرام‭ ‬تعلیم‭ ‬افسران‭ ‬پایین‭ ‬رتبه‭ ‬جهت‭ ‬رهبری‭ ‬جزوتام‭ ‬های‭ ‬کوچک‭ ‬در‭ ‬سرتاسر‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬وجود‭ ‬دارد؟
دگرمن‭ ‬هشام‭:‬‭ ‬بله،‭ ‬در‭ ‬کل‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬ساختارهای‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬انواع‭ ‬جزوتام‭ ‬ها‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬جزوتام‭ ‬های‭ ‬دیگر‭ ‬متمایز‭ ‬می‌کند‭ ‬تعلیم‭ ‬دوام‭ ‬دار‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬تفنگداران‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تجربه‭ ‬عساکر‭ ‬کندک‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬تکتیک‌های‭ ‬بحری‭ ‬افزایش‭ ‬می‌دهد‭.‬
یونیپاث‭: ‬صاحب‭ ‬منصبان‭ ‬کندک‭ ‬تفنگداران‭ ‬بحری‭ ‬شاهی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬رهبری‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬امور‭ ‬جزوتام‭ ‬خود‭ ‬تجربه‭ ‬دارند‭. ‬آیا‭ ‬به‭ ‬نظرتان‭ ‬ایجاد‭ ‬یک‭ ‬قوای‭ ‬منسجم‭ ‬به‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬آماده‌سازی‭ ‬صاحب‭ ‬منصبان‭ ‬مسلکی‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد؟
دگرمن‭ ‬هشام‭:‬‭ ‬بدون‭ ‬شک،‭ ‬عسکری‭ ‬که‭ ‬به‌خوبی‭ ‬تعلیم‭ ‬دیده‭ ‬باشد‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬کسی‭ ‬که‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬کمی‭ ‬دارد‭ ‬به‭ ‬جزوتام‭ ‬خدمت‭ ‬می‌کند‭. ‬کسب‭ ‬آمادگی‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬یک‭ ‬جزوتام‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬منسجم‭ ‬حیاتی‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬مسئولیت‌ها‭ ‬و‭ ‬مأموریت‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بهترین‭ ‬شیوه‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭. ‬اگر‭ ‬یک‭ ‬جزوتام‭ ‬بدون‭ ‬صاحب‭ ‬منصبان‭ ‬استثنایی‭ ‬و‭ ‬توانمندی‭ ‬باشند‭ ‬که‭ ‬زیردستانشان‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬اعتماد‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬بتوانند‭ ‬بخش‌ها‭ ‬و‭ ‬جزوتام‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬رهبری‭ ‬کنند،‭ ‬چنین‭ ‬جزوتامی‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬موفق‭ ‬باشد‭. ‬چرا‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬عساکر‭ ‬نزدیک‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬حیث‭ ‬رابط‭ ‬بین‭ ‬عساکر‭ ‬و‭ ‬افسران‭ ‬عمل‭ ‬می‌کنند‭. ‬بر‭ ‬علاوه،‭ ‬این‭ ‬واقعیت‭ ‬که‭ ‬صاحب‭ ‬منصبان‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬عساکر‭ ‬تعلیم‭ ‬می‌بینند‭ ‬و‭ ‬می‌جنگند‭ ‬صاحب‭ ‬منصبان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عساکر‭ ‬نزدیک‭ ‬می‌کند،‭ ‬قسمی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬مهارت‌ها‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬عساکر‭ ‬مطلع‭ ‬می‌شوند‭. ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬رهبری‭ ‬جزوتام‭ ‬آسان‌تر‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬عساکر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬افسران‭ ‬خود‭ ‬نزدیک‌تر‭ ‬می‌سازد‭.‬
یونیپاث‭: ‬مشارکت‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬چی‭ ‬نقشی‭ ‬در‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬این‭ ‬پروگرام‭ ‬ایفا‭ ‬می‌کنند؟
دگرمن‭ ‬هشام‭:‬‭ ‬آنها‭ ‬مهارت‌ها‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬بهبود‭ ‬می‌بخشند‭. ‬قوای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬به‭ ‬انکشاف‭ ‬توانایی‌ها،‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬مسلکی‭ ‬شدن‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬کارمان‭ ‬کمک‭ ‬می‌کنند‭. ‬تفنگداران‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬تخصص‭ ‬تکتیکی‭ ‬و‭ ‬ضد‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬وسیعی‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬عملیات‭ ‬بشردوستانه‭ ‬مسلکی‭ ‬هستند‭. ‬ما‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬تعلیم‭ ‬اپراتیفی‭ ‬تخصصی‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬لوژيستيكی،‭ ‬تجربه‭ ‬عملی،‭ ‬مسلکی‭ ‬و‭ ‬مدیریتی‭ ‬را‭ ‬کسب‭ ‬کرده‌ایم‭ ‬که‭ ‬سطح‭ ‬کار‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬امر‭ ‬تجربه‌ای‭ ‬موفق‭ ‬با‭ ‬تفنگداران‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬تمام‭ ‬استندردها‭ ‬است‭.  ‬